Chișinăul juridic – Jubiliarii anului 2020


     1      

2    BABĂRĂ Valeriu s-a născut la 17 martie 1960. A absolvit Facultatea de Drept a USM în 1986 și studiile de doctorat l  a Universitatea din Bucureşti. A urmat studii de postdoctorat la Facultatea de Drept a USM.
În 2000, la Universitatea  din Bucureşti, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat) – Persoana fizică în dreptul Internaţional Privat, conducător ştiinţific acad. prof. dr. Ion P. FILIPESCU.
Conferenţiar universitar  la catedra de Drept internaţional şi drept al relaţiilor economice externe a Facultăţii de Drept, USM; membru al Consiliului Facultății de Drept. Arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a RM.
Din 1997 este membru al BAA din RM.  

3   BALTAGA Dmitrii s-a născut la 3 iulie 1950 în s. Cojuşna,  r-nul Străşeni. A absolvit Facultatea de Istorie (1971-1976) şi Facultatea de Drept (1983-1988) a USM.
În 1993 a susţinut, la Academia MAI a Federaţiei Ruse, teza de doctorat – Libertatea întrunirilor şi locul organelor afacerilor interne în asigurarea realizării  ei; conducător ştiinţific: N.V. VITRUK, dr., prof. univ., ex. preşedinte al Curţii Constituţionale din Federaţia Rusă.
În 2007, la IISD al AŞM, a susţinut teza de doctor habilitat în drept – Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, practice şi metodologice, consultant ştiinţific Victor POPA, dr. hab., prof. univ.
Și-a început activatatea profesională în calitate de pedagog la şcoala medie nr. 22 din or. Chişinău (1976-1978). În 1978-1982 a deţinut funcţia de locţiitor al şefului Secţiei învăţământ din r-nul Frunze. Pe parcursul a 19 ani – 1982-1991, a fost lector superior la ŞSMM din or. Chişinău. În perioada 1991-2001 a activat în cadrul Academiei  de Poliţie „Ştefan cel Mare”, unde a deţinut funcţii didactice şi manageriale: lector superior, prim prore ctor, 1994-2001; rector, 2001-2002. În 2002-2003 a fost prorector la Universitatea Criminologică din Moldova. Din 2003, a continuat activitatea didactică în cadrul ULIM: conferenţiar universitar, 2003-20 04; şef al catedrei Drep t public, 2004-2005; decan al Facultăţii de Drept, 2005-2008; din 2008 – profeso r universitar la catedra Drept public; disciplinele predate la ULIM – Teoria generală a dreptului, Metodologia cercetării ştiinţifice.
A făcut stagii de instruire profesională: la Academia de Poliţi e, or. Cairo, Egipt, 1996; la școala Superioară de Jandarmi din Melun, Franţa, 1999; Internaţional Criminal Investigative Trening Asi tance-Program ISITAP, 20  00; Escola de policia de Catalunya, or. Barselona, Spania, 2001; Seminarul Internaţional în cadrul programului ISITAP, Statul Alasca, SUA, 2002.
Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice: Symposia Studentium ULIM. Seria Drept, 2004-2005; Analele ULIM. Seria Drept, 2005-2006; Symposia Professorum ULIM. Seria Drept, 2005-2007; Revista Studii juridice şi administrative, Universitatea din Piteşti, România; Revista Studii juridice Universitare, ULIM.
A fost decorat cu medaliile Meritul civic (2000) şi Medalia ULIM ( 2010).

4   BARBĂNEAGRĂ Alexei s-a născut la 3 decembrie 1945 în s. Gandrabura, r-nul Ananiev, reg. Odesa, Ucraina. În 1972 a absolv it Facultatea de Drept a USM. În perioada 1973-1977 a fost competitor la gradul ştiinţific de doctor în drept, la Institutul Unional pentru Studierea şi Elaborarea Măsurilor de Profilactică a Criminalităţii, Moscova, Rusia.
În 1986 a susţinut, la Moscova, teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal – Ответственность за мелкое хищение государ ственного или общественного имущества по уголовному законодательству Молдавской ССР; conducător ştiinţific Iu. VÎŞINSKAIA, dr., conf. univ.
În 2006 a susținut teza de doctor habilitat în dreptla specialitatea 12.00.08-Drept penal –Răspunderea penală pentru infracţiunile contra păcii şi securităţii  omenirii, infracţiunile de război.
Activitatea profesională şi-a început-o în 1973 în funcţie de judecător, apoi preşedinte al Judecătoriei Râşcani (1973-1977). În 1977-1989 a fost membru al Judecătoriei Supreme a RSSM. În perioada 1989-1990 a fost consultant al secţiei Drept a Comitetului Central al PCRM. Din 1994 deține funcția de conferenţiar universitar la catedra Drept penal şi Criminologie, ULIM. Director al Centrului de Drept al Avocaţilor din RM, din 1996. În perioada 1990-1994 a deţinut funcţiile de viceministru şi ministru al Justiţiei din RM. 
A facut stagii de instruire profesională: la Institutul Unional de instruire a lucrătorilor organelor de justiţie, Moscova, 1980 și 1985; la Academia Internaţională de Cadre, acreditată pe lângă Reţeaua Europeană a Centrelor Naţionale Informaţionale de Recunoaştere Academică şi Mobilitate a Consiliului Europei/UNESCO, Kiev, Ucraina, 1998; în SUA, 2001 şi 2004.
A participat la multiple congrese, conferinţe, simpozioane, proiecte naţionale şi internaţionale, cu obţinere de granturi: Lausanne, Elveţia, 1996; Praga, Cehia, 1999; Geneva, Elveţia, 2003; Constanţa, Cluj-Napoca, România, 2005; Programul de Iniţiativă Juridică în Europa centrală şi de Est al Asociaţiei Avocaţilor Americani,  1996-1999; Fundaţia Soros M oldova, 2000.
E de menţionat  activitatea sa, în calitate de membru al Consiliilor ştiinţifice: membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Cadre, acreditată pe lângă Reţeaua Europeană a centrelor naţionale informaţionale de recunoaştere academică şi mobilitate a Consiliului Europei, UNESCO; membru al Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept; membru al Senatului ULIM, din 1995; membru al Consiliului Ştiinţific al Departamentului Drept, ULIM.
În 2012 a fost numit consilier al Preşedintelui RM, în domeniul apărării şi securităţii naţionale şi secretar al Consiliului Suprem de Securitate; În 200 1 a obţinut licenţa de avocat şi activează în cadrul BAA „ Corect”.
Distincţii: Diploma de onoar  e a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM; Ordinul Gloria Muncii, 2000; Ordinul Republicii, 2012.
Autor a peste 200 de publicaţii ştiinţifice.

5    BAURCIULU Afanasie s-a născut la 16 februarie 1945 în or. Vulcăneşti. După absolvirea şcolii de opt ani, a fost înmatriculat la Colegiul pedagogic “A.S. Macarenco” din or. Cahul (1960-1964). În perioada 1960-19 64 a făcut serviciul militar. În  1974 a absolvit Facultatea de Drept a USM.
În 2002 a susţinut teza de doctorat, la specialitatea 12.00.02-Drept public – Controlul asupra activităţii organelor administrative în dreptul comparat.
După absolvirea Colegiului, în 1964, a lucrat învăţător la șco  ala nr. 2 din or. Vulcăneşti. În 1974 a fost instructor în cadrul Sovietului raional Vulcăneşti.
Din 1976 deține fu ncții în organele de justiție: judecător, apoi preşedinte al Judecătoriei or. Comrat, 1976-1988; avocat la Asociaţia de Consultaţii juridice din or. Comrat, 1988-1996; judecător al r-nului Taraclia, judecător al Curţii de Apel or. Comrat, 1996-2000; p reşedinte al Judecătoriei Comrat,  2000-2005. Membru al Prezidiumului Baroului de avocaţi din Moldova şi Internaţional.
Începînd cu 1992, a activat în sfera didactică: lector, conferenţiar universitar la catedra Drept penal a Universităţii din Comrat. Este membru al Academiei de Ştiinţe din Ucraina.

6   BELEAEV Nicolai (23.08.1923-01.04.2004) s-a născut în s. Dor, reg. Iaroslavl, Rusia. În 1945 a susţinut teza de doctorat – О преступлениях против социалистической системы хозяйства по советскому уголо вному пр  аву, conducător ştiinţific M.D. ŞARGORODSKI, dr. hab., prof.
În 1964 a susţinut teza de doctor habilitat în drept – Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях.
În 1961-1964 a deţinut funcţia de adjunct al decanului Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Leningrad. În 1959-1964 a activat în cadrul catedrei de Drept şi Procedură civilă a USM. A publicat studii ştiinţifice, inclusiv monografice, care au fost puse la baza procesului de instruire a specialiştilor şi au servit ca punct de reper pentru cercetările ulterioare în RM.
Din 1964 a de  ţinut funcţiile: prorector, şef al catedrei Drept penal a Universităţii de Stat din Leningrad. 
A publicat peste 120 de lucrări ştiinţifice.
A fost decorat cu Ordinul Marelui război pentru apărarea Patriei gr. II”; Cavaler al Ordinului Знак Почета.

7   BÎRGAU Mihail s-a născut la 24 mai 1955 în or. Drochia. În 1977 a absolvit Facultatea de Educaţie Fizi că şi Sport a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”. În 1990-1992 şi-a făcut studiile la Facultatea de Politologie a Institutului de Politologie şi Administrare Publică (Kiev), după care a urmat doctorantura la Academia Naţională a Afacerilor Interne a MAI al Ucrainei (1993-1996).
În 1996 a susţinut  teza de do ctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal şi criminologie – Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в преступное или иное антиобществе  нное п оведение; conducător şt. V. JENUNTII, dr., prof.
În 2002-2004 a urmat studiile de postdoctorat la Universitatea Naţională a MAI a Ucrainei, după care, a susţinut teza de doctor habilitat la specialitatea 12.00.07-Drept administrativ – Организация деятельности полиции Республики Молдова по профилактике преступлений; consultant ştiinţific A. BANDURKA, dr. hab., prof.
A efectuat stagii de instruire profesională: Instruirea efectivului de comandă în instituţiile de învăţămînt ale MAI, Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”, Bucureşti, România, 1993; Administrarea organelor de poliţie în condiţii excepţionale, școala Superioară de Poliţie, Budapesta, Ungaria, 1998; Managementul poliţiensc, școala Superioară de Pregătire a cadrelor manageriale de poliţie, Lion, Franţa, 2003; Forme şi metode de instruire continuă a cadrelor poliţieneşti, Academia de Dirijare a MAI, Munster, Germania, 2004.
În 2006-2010 este prorector pentru a ctivitatea ş tiinţifică la IRIM; din 2011 – prorector pentru activitatea ştiinţifică şi sportivă a Universitîţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport;
A deţinut funcţii în organele administraţiei publice locale, de partid şi comsomoliste. În 1986-2005 a activat în cadrul MAI URSS şi RM: locţiitor al şefului de curs la școala medie specială de miliţie a MAI; şef de curs (comandant de batalion), locţiitor al şefului secţiei Învăţămînt, decan al Facultăţii de Drept, prorector pentru lucrul cu efectivul, rector (comandant) în cadrul Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI al RM; comandant al Colegiului de P oliţie „Dimitrie Cantemir” al MAI; preşedinte al Senatului Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi preşedinte al CŞS a Academiei „Ştefan cel Mare” pentru confirmarea titlului de doctor în ştiinţe la specialitatea 12.00. 08-Drept penal, criminologie, Drept execuţional, 2010.
În 2001-2002 a fost membru al Comisiei de Experţi a Consiliului Superior de Atestare al RM; membru al Consiliului de Experţi al CNAA al RM. În 2002-2005 a fost ales vicepreşedinte al Consiliului Executiv al rectorilor instituţiilor de învăţămînt poliţienesc (miliţie) din ţările CSI,  Yalta, Ukraina; membru al Colegiului ştiinţific al MAI al RM; vicepreşedinte al CŞS pentru confirmarea titlului de doctor în ştiinţe, la specialitatea 12.00.08-Drept penal, criminologie, Drept execuţional. Membru-corespondent al Academiei Internaţionale de Resurse Umane a Ukraine, 2002-2004i; membru al Consiliului executiv al conducătorilor instituţiilor de învăţămînt superior de poliţie din ţările Europei Centrale şi de Est, Munhen, Germania (2003); membru al Academiei de Securitate, Apărare şi Drept a Federaţie i Ruse (2005); membru al Centrului pentru planificarea şi realizarea obiectivelor de reformare a MAI şi ralierii la standardele UE de funcţionare.
A desfășurat activitate editorială, fiind vicepreşedinte al consiliului editorial al revistei Legea şi viaţa și membru al  redacţiei a revistei Ştiinţa culturii fizice.
A fost decorat cu Ordinul Pentru Bărbăţie Personală, 1989; Medalia Meritul Civic, 2000; Medalia Meritul Militar, 2002, precum şi cu alte distincţii. I s-a conferit titlul de Profesor de onoare a Academiei Naţionale de Interne a Ucrainei (2004) şi a Institutului de Dezvoltare Umană a Universităţii Ucraina din or. Luţk (2011).

  8  COJUHARI Alexandru s-a născut la 13 august 1935 în com. Trestieni, r-nul Briceni. În 1955 a absolvit școala Normală (Pedagogică) din or. Soroca. În 1959-1964 a fost student al primei promoţii de jurişti a Facultîţii de Drept a USM. După absolvirea Facultăţii, cu Magnacum laude, a fost repartizat de către Comisia de Stat la catedra de Drept civil şi proce dură civilă a Facultăţii de Drept, USM, în funcţie de asistent. Fără a se retrage din funcţiile de serviciu, a pregătit şi a susţinut tezele de doctorat. În 1972, la şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.03-Drept privat (Drept  procesual civil) – Предварительное внесудебное рассмотрение спора как предпосылка права на предъявления иска.
În 1991, la şedinţa CŞS a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat „Taras Şevcenco” din Kiev, a susţinut teza de doctor habilitat în drept la specialitatea 12.00.03-Drept privat (Drept procesual civil) – Проблемы теории и практики права на судебную защиту в исковом производстве. 
În perioada 1989-2012 a deţinut funcţia de şef al catedrei de Drept şi procedură civilă, Facultatea de Drept a USM. Din 2010 – profesor la catedra Drept procesual civil, Facultatea de Drept a USM . Pe tot parcursul anilor de activitate didactico-ştiinţifică la Facultatea de Drept a USM, a ţinut prelegeri şi a citit cursuri practice la disciplina fundamentală a jurisprudenţei Dreptul procesual civil. A fost abilitat sa conducă pregătirea tezelor de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi alte activită ţi didactice. A adus o contribuţie incontestabilă la instr uirea tinerilor cercetători ştiinţifici. În 1968 i s-a conferit titilul didactic de lector superio r, în 1979 – titlul didactico-ştiinţific de conferenţiar universitar şi, în 1992 – titlul ştiinţific de profesor universitar la catedra Drept civil şi procedură civilă, USM.
În decurs de 10 ani (1993-2003), a exercitat funcţia de preşedinte al primului CŞS de conferire a titlurilor ştiinţifice în domeni ul dreptului. Cu reform area Consiliilor ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctorat, în 2003, a fost confirmat ca preşedinte al noului CŞS, abilitat cu dreptul de a conferi titluri ştiinţifice de doctor în drept şi doctor habilitat în drept la specialitatea Drept privat: DH 12.00.03-Drept civil; Dreptul familiei; Drept procesual civil; Drept internaţional privat. Pe parcursul activităţii, în calitate de preşedinte al Consiliilor menţionate, sub egida sa au fost susţinute 3 teze de doctor habilitat în drept şi peste 70 teze de doctor în drept, dintre care 51 de cetăţeni ai RM şi 22 de cetăţeni străini, care au făcut studii de doctorat la USM.
Concomitent cu activitatea didactico-ştiinţifică la Facultatea de Drept a USM, a contribuit la elaborarea legislaţiei RM, participînd în cadrul diferitor comisii şi grupuri de lucru de pregătire a proiectelor de legi: Comisia guvernamentală şi Comisia  parlamentară, la elaborarea  noului Cod de procedură civilă. A activat în calitate de membru al Consiliului ştiinţifico-consultativ pe lîngă CSJ a RM, al Consiliului pentru problemele ştiinţei şi dezvoltării umane durabile pe lîngă Preşedintele RM, al Consiliului ştiinţifico-consultativ pe lîngă Curtea Constituţională a RM, al grupului de experţi ai Comisiei Superioare de Atestare a RM în ştiinţe socio-umane. A exercitat funcţii elective – consilier, deputat. Din 1999 este membru al Asociaţiei Inte rnaţionale în Drept procesual (fondată la Roma în 1950).
A participat la diferite întruniri ştiinţifice: Congresul XI-lea al Asociaţiei Internaţionale în drept Procedural Drept procedural în pragul noului mileniu, Universitatea de la Viena, Austria, 1999; Colocviul Internaţional Problemele fundamentale ale Dreptului procesual civil, Universitate a din Ghent, Belgia, 2000; Conferinţa Internaţională Reforma Dreptului procedural arbitral în statele CSI, Institutul de Drept al Europei de Vest pe lîngă Universitatea Hristian Albreht, or. Kiel, Germania, 2000; Conferinţa cu privire la pregătirea modelului Codului de procedură civilă pentru Comunitatea Statelor Independente (CSI), Sankt-Peterburg, Rusia, 2001; Conferinţa internaţională Dreptul la apărare judiciară şi aspectele practicii de realizare, Universitatea Mycolas Romeris, or. Vilnus, Lituania, 2006; Conferinţa Internaţională Tradiţii şi progrese în modificările legislaţiei europene, Universitatea Maria  Sblodowska-Curie, or. Liublin, Polonia, 2006; Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Forme alternative de soluţionare a litigiilor comerciale, probleme şi metode de rezolvare, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, 2010 etc.
Activitatea sa didactico-ştiinţifică a fost apreciată cu numeroase diplome ale USM şi ale Ministerului Educaţiei al RM. A f ost decorat cu medaliile: Meritul Civic, 1996; Veteran al Muncii, 1984; Medalia cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a USM, 2006.
A publicat  mai mult de 150 lucrări ştiinţifico-didactice (monografii, studii, broşuri, prelegeri, articole ştiinţifice (circa 80), comentarii pe baza legislaţiei, materiale didactice şi metodice etc.), în care au fost abordate probleme fundamentale ale teoriei Dreptului procesual civil, precum şi a plicarea normelor de Drept procesual civil în practica judiciară.
9    CONSTANTINESCU Elena s-a născut la 1 august 1965 în s. Ivanovca Nouă, r-nul Cimişlia. În 1984 a absolvit Facultatea de Drept a Tehnicumului Gospodăriei hoteliere din or. Kiev, Ucraina. Şi-a continuat studiile la Facultatea de Drept a USM, pe care o absolvit-o în 1991. Studiile de doctorat le-a urmat la IFSD al AȘM. În 1996 a susţinut teza de doctorat la specialitatea: 12.00.03-Drept privat – Unele aspecte ale Dreptului succesoral al RM,; conducător ştiinţific Eugenia COJOCARI, dr. hab. prof.
Din 1985 act ivează în calitate de notar. În 1995 a debutat şi în sfera didactică – lector superior la catedra Drept şi procedură civilă, USM. Din 2002 este conferenţiar universitar la catedra Drept civil a Facultăţii de Drept, USM.
Este membru al Uniunii Juriştilor din RM, membru al Asociaţiei Femeilor de Carieră juridică din RM, membru al Federaţiei Internaţionale a Femeilor de Carieră Juridică, membru a Asociaţi  ei notarilor din Moldova Nota, membru al Colegiului disciplinar al notarilor. 
În 1997 a participat la Community Connections Project, Louisville, SUA.
A fost menţionată cu Diploma Ministerului Justiţie i al RM (1999, 2001) şi a Ministerului Educaţiei al RM (2009). În 2005 a fost decorată cu Medalia World Peace Through Rule of Law, World Jurist Association.
10   DORAŞ Simion (19.04.1929-14.02.12) s-a născut în com. Cojuşna, jud. Lăpuşna. În 1950 a absolvit şcoala medie din or. Străşeni şi a fost înmatriculat la Şcoala de Anchetatori, instituţie de pregătire a specialiştilor în domeniul urmăririi penale, din cadrul Procuraturii Generale a URSS, patronată de Institutul de Criminalistică. În 1952-1955 a fost student al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat di n or. Leningrad, care a absolvit-o cu exelenţă. În 1957-1968 a activat, în calitate de anchetator, în subdiviziunile raionale ale Procuraturii Generale şi ca expert criminalist în cadrul Laboratorului Central de Expertize Judiciare a USM. Î n 1966, în baza materialelor practice şi a examenelor promovate, Comisia de atestare, din cadrul Institutului de Control Ştiinţific în domeniul expertizei judiciare din Moscova, l-a abilitat cu dreptul de a efectua expertize tradiţionale criminalistice.
Cunoştinţele profunde în domeniu şi experienţa acumulată i-au permis să susţină, în 1973, la Universitatea de Stat „I.I. Mecinicov” din or. Odesa, teza de doctorat – Процессуальные и методологические основы криминалистической экспертизы письма в следственной  и судебной практике Молдавской, ССР; conducător ştiinţific V. P. KOLMAKOV, dr., prof. univ.
Din 1968 a deţinut funcţii didactice şi manageriale la USM: lector, lector superior, prodecan al Facultăţii Istorico-juridice, din 1980 – conferenţiar universitar al catedrei de Drept procesual penal şi criminalistică.
A fost ales membru în cadrul Consiliilor de specialita te: al Seminarului de Profil, specialitatea Drept penal şi al Consiliului profesoral al Facultăţii de Drept a USM.
A participat la numeroase conferinţe ştiinţifice în domeniul criminalisticii.
Fiind printre primii specialişti în  domeniu, a instruit, practic, majoritatea cadrelor din sfera criminalisticii din RM. S-a remarcat ca mentor al unei generaţii întregi de jurişti. Este autor a peste 70 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv mai multe monografii şi un tratat, în trei volume, consacrat primelor două părţi componente ale Criminalisticii: Tehnica şi Tactica criminalistică.
A fost decorat cu Medalia Meritul civic, Ordinul Republicii, 2009, Om Emerit al Învăţămîntului Public.

12    GLADCHI Gheorghe s-a născut la 10 august 1960 în s. Fîntîniţa, r-nul Drochia. A absolvit, cu diplomă de menţiune, Facultatea de Geografie, specialitatea Geografie şi biologie, la Universitatea Pedagogică de Stat „T.G. Şevcenko” din or. Tiraspol (1977-1982). În perioada 1984-1989 a făcut studii de doctorat la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov”. Aici, în 1990, a susţinut teza de doctorat la specialitat ea 11.00.02-Geografie economică, socială şi politică.
În perioada 2 0  02-2006 a studiat la Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Facultatea de Drept, profilul jurisprudenţă, specialitatea Drept. În 1996-1999 şi-a aprofundat cunoştinţele, în calitate de competitor, la specialitatea Drept penal şi criminologie, Drept penitenciar, secţia Stat şi drept, la IFSD al AŞM.
În 1999, în cadrul CŞS al USM, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal (drept penal, criminologie) – Cercetarea victimologică şi combaterea infracţiunilor grave de violenţă contra persoanei în RM. (Aspecte criminologice şi juridico-penale.
În 2005 a susţinut teza de doctor habilitat la specialitatea 12.00.08-Drept penal (drept penal, criminologie) – Victimologie criminologică: Probleme teoretice, metodologice şi applicative.
Şi-a început activitatea profesională, în 198 2, în funcţie de profesor de geografie şi biologie la şcoala medie din s. Ustia, r-nul Glodeni. În 1989, prin concurs, devine colaborator ştiinţific inferior în secţia Sociologie a IFSD al AŞM. În 1994 îşi continuă activitatea didactică: lector superior, prin cu mul, la ASEM, 1991-1996; lector superior, conferenţiar universitar (1994-1998), d irector studii şi ştiinţă al Departamentului Drept (1994-1998), şef Catedră Drept penal (2006–2008), profesor universitar (2006-2008) la ULIM; conferenţiar universitar la catedra Drept penal şi criminologie, USM, 1998-2002; conferenţiar şi profesor universitar, prin  cumul, la AAP, 2008-2011.
A deţinut diverse funcţii manageriale şi didactice în cadrul MAI al RM: inspector, inspector superior al Direcţiei Cadre, avansînd până la gradul de locotenent-colonel de poliţie, 1989-1994; şef de secţie la Direcţia Prevenţie şi interacţiune cu publicul, inspector superior al Statului Major, inspector superior al Direcţiei Instituţii Penitenciare; lector, apoi, conferenţiar universitar la catedra Drept penal şi Criminologie (1994-2006), decan al Facultăţii de Drept (2002), prorector pentru ştiinţă şi relaţii interuniversitare (2002-2005), director al Institutului de Formare Profesională Continuă şi Cercetări Ştiinţifice Aplicative (20 05-2006) la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI. În 2009-2009 este şef al Direcţiei Monitorizare, evaluare şi control a AAP.
I-au fost acordate: gradul ştiinţific de profesor universitar la specialitatea 12.00.08-Drept penal (drept penal, drept procesual penal, criminologie, drept execuţional penal), 2010; gradul de calificare ca funcţionar public – Consilier de Stat de clasa a II-a.
Membru al CŞS pentru susţinerea tezelor de doctor în drept de pe lîngă Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2002-200 3; membru al Asociaţiei conducătorilor instituţiilor de învăţămînt superior ale MAI ale statelor-membre ale CSI, 2003-2006; expert pentru probleme de criminologie al CE, 2003; membru al A sociaţiei Criminologilor din RM, din 2005; membru al SŞP interuniversitar Drept penal, din 2008. Este membru al colegiului de redacţie al revistei Legea şi viaţa, din 2002. Secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, din 2009.
Are peste 150 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv monografii şi manuale, în domeniul ştiinţelor juridice şi manageriale.
13   GOLUBENCO Gheorghe s-a născut la 13 mai 1950 în s. Ţahnăuţi, r-nul Rezina. În 1965 a terminat şcoala de opt ani din satul natal, iar în 1969, a absolvit Tehnicumul de Mecanizare şi Electrificare din or. Soroca. În 1972-1974 a făcut studii la școala medie specială de criminalistică a MAI URSS din or. Moscova. A continuat studiile la USM, Facultatea de Istorie şi Drept, în 1975-1981, după care a urmat studiile de doctorant la Institutului Juridic al MAI al Federaţiei Ruse, în 1989-1993.
În 1994 a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.08-Drept penal şi criminalistică – Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii şi cercetării furturilor din apartamente în etapa iniţială de investigaţii (după materialele poliţiei RM, conducător ştiinţific Alexandru VOLÎNSKI, dr., conf. univ. Lucrează asupra tezei de doctor habilitat, cu tema – Tehnica criminalistică: rezerve de sporire a eficacităţii aplicării ei în lupta contra criminalităţii în RM.
A activat în subdiviziunile MAI al RM: expert criminalist în secţia Tehnico-ştiinţifică. 1974-1985; şef de secţie la Centrul Criminalistic, 1991-1992. În 1985 şi-a început activitatea didactică în instituţiile superioare de învăţămînt, unde deţine funcţiile: lector superior la Școala specială de pol iţie din Chişinău, 1985-1991; şef la catedra de Criminalistică la Academia d  e Poliție, 1992-1995; şef al catedrei de Procedură penală şi Criminalistică, ULIM, 1995-2006; conferenţiar la catedra de Drept public a Facultăţii de Drept, ULIM, din 2006.
A urmat instruiri de perfeţionare profesională: Sistemele dactiloscopice automatizate (1977), Metodica predării criminalisticii în instituţiile de învăţămînt specializat (1988), Școala superioară de anchetatori, Volgograd, Rusia; Metodica predării criminalisticii în instituţiile de învăţămât ale MAI, Academia MAI, Moscova, Rusia, 1989; Pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor de magistraţi, Școala Naţională de Magistratură, Franţa (Bordeaux), 1998; Stagiu pentru profesorii universitari, care îşi promovează cursurile în limba franceză, Alliance Française en Moldova, 1998; Forme şi metode noi de instruire, Ministerul Justiţiei, ABA CEELI RM, CPCJ RM, Centrul de Drept RM, 2001.
Preşedinte al Comisiei de acreditare a Universităţii de Criminologie, în 2003. În 2007-2011 –preşedinte şi membru al Comisiei de Atestare a cadrelor de experţi judiciari, din sistemul Ministerului Justiţiei al RM; în 1997-2010 – preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Experţilor Judiciari Ind ependenţi. Ulterior – criminalist independent. Membru al colegiilor de  redacţie ale revistelor: Studii Juridice, Drept penal. Criminologie şi criminalistică, Criminalistica (Bucureşti).
A fost decorat cu medalii ale MAI a URSS: Pentru muncă impecabilă de gr. III, 1980; gr. II, 1985; gr. I, 1990. A primit diverse distincţii, în cadrul ULIM: Pentru merite în dirijarea activităţii de doctorat pentru  anii 2000-2001, 2001; Pentru merite în promovarea lucrului redacţional-ştiinţific, 2002; Pentru merite în oranizarea simpzioanelor ştiinţifice. 2003; Dilomă de menţiune Ce l mai bun profesor al ULIM în anul universitar 2003-2004, 2004; Pentru merite în promovarea activităţii de doctorat în anul 2004-2005, 2005; Medalia Penru performanţe în procesul educaţional, ştinţific şi administrativ, contribuţii la dezvoltarea universiăţii şi la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, 2010.
Autor a peste 110 lucrări, consacrate problemelor criminalisticii, expertizei judiciare, învăţământului superior specializat, securităţii personale, popularizării ştiinţei.

14    GURIŢANU Valentin s-a născut la 12 decembrie 1950. A absolvit Facultatea de Drept a USM; tot aici, a urmat studiile de doctorat, în perioada 1978-1984.
În 2000, în cadrul ULIM, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12. 00.02-Drept public (administrativ) – Administraţia publică locală în sistemul puterii de stat a RM.
În perioada 1997-2002 a deţinut funcţiile de judecător şi vicepreşedinte la Judecătopria Economica a RM. Din 2002 este membru al Uniunii Avocaților din Moldova; în perioada 2002-2004 a practicat avocatura în cadrul BIA Delfi. Este arbitru al Curţii de Arbitraj de pe lîngă asociaţia Aita.
Din 2005 și-a desfășurat activatatea didactică în funcție de lector superior la Facultatea de Drept a USEM; disciplina de predare Acte procesu ale dosare civile.
În 2002 a fost dec orat cu Medalia Merit ul civic.

15   GUŢANU Eugen s-a născut la 10 noiembrie 1955 în s. Ghindeşti, r-nul Floreşti. În 1978-1983 a urmat studiile la Facultatea de Drept, în cadrul USM. În 1991-1996 a făcut doctoratul la Universitatea „Al.I. Cuza”, or. Iaşi.
Teza de doctorat a susţinut-o, în 1996, având ca temă Protecţia drepturilor omului în activitatea de urmărire penală, conducător ştiinţific dr. Grigore Gr. THEODORU.
A urmat stagierea în domeniul Procedură penală, organizată de Constitutional and Legal Policy Institute (COLPI), Budapesta, Ungaria, 1999.
Activitatea profesională și-a început-o, în 1983, în cadrul Organelor de urmărire penală ale MAI RM, unde a activat pînă în 1997. Ulterior, a deţinut funcţia de şef al catedrei Procedură penală şi Criminalistică a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. A fost decan al Facultăţii de Drept, prorector pentru studii la USEM (2006-2007). În 2007-2009 deţine funcţia decan al Facultăţii de Drept a l IRIM; din 2009 – conferenţiar universitar la catedra Drept public, IRIM.
În 2004 a fost distins cu Diploma Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru merite deosebite în promovarea şi desfăşurarea procesului educaţional.
16    GUŢUL EAC Victor s-a născut la 24 ianuarie în 1940 în s. Moara Domnească, r-nul Glodeni. A absolvit Facultatea de Drept a USM, specialitatea Jurist (1973) şi Academia de Administrare a MAI din URSS în or. Moscova, specialitatea Cadrul de conducere (1978), doctorantura (1982).
În 1983 a susţinut teza de doctorat, cu tema: Управление горрайорганами внутренних дел, обслуживающими одновременно город и сельскую местность (организационный и правовой аспекты), conducător ştiinţific V.Z. VESIOLÎI dr. hab., prof. univ.
Din 1972 pînă în 2001, şi-a desfăşurat serviciul în sistemul MAI, ocupînd diverse funcţii: şef secţie, vicecomisar de poliţie, prim-vicecomisar de poliţie, comisar de poliţie, comandant al Academiei de Poliţie ”Ştefan cel Mare” al MAI RM.
Evaluarea performanţelor profesionale s-a reflectat în activitatea didactică: lector, apoi lector superior la Academia de Ad ministrare a MAI URSS din Moscova; lector superior, apoi şef de catedră Drept administrativ şi activitatea administrativă a OAI a Şcolii medii de Miliţie din Chişinău; şef al catedrei Activitatea administrativă a OAI, rector al Academiei de Poliţie ”Ştefan cel Mare” al MAI RM; prorector, prim-prorector al Universităţii de Criminologie. Din 2005 – profesor universitar la catedra Drept public, ULIM; disciplinele de predare: Dreptul administrative, Dreptul contravenţional, Contenciosul administrative, Teoria administrării.
În 1994 i s-a conferit titlul didactico-ştiinţific conferenţiar universitar, iar în 2000 – de profesor universitar. Membru al SŞS 12.00.02-Drept public (drept administrativ): organizarea şi funcţionarea instituţiilo r de drept.
A participat şi a prezentat rapoarte ştiinţifice la peste 40 de întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice Administrarea publică, Legea şi viaţa, Закон и жизнь.
Distincţii: Medalia Meritul Civic, 1990; Ordinul Republicii, 2000; Ordinul ULIM, 2010.

17    IGNATIEV Vasile s-a născut la 15 ianuarie 1945 în or. Kartalî, reg. Celiabinsk. În 1986 a făcut aspirantura la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov”, or. Moscova şi a susţinut teza de doctorat – Деятельность Совета Министров союзной республики по совершенствованию организационной структуры управления народным хозяйством (по материалам Молдавской ССР).
Din 1986, şi-a desfăşurat activitatea profesională la Sovietul Miniştrilor al RSSM, în domeniul eficienţei organizării conducerii necesităţilor economice a RSSM. Ulterior, a fost angajat la MAI al RM.
A activat, în calitate de colaborator ştiinţific principal, la Institutului de Drept a AŞM, docent al catedrei de Drept privat a Universităţii din Co mrat şi al catedrei de Drept şi Stat a Universităţii Slavone.
A participat la conferinţe internaţionale în or. Odesa, Dnepropetrovsk, Moscova, Kiev etc.
Auto a peste 130 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 15 monografii.

18    MARTÎNCIC Eugeniu (02.08.1935-17.09.2005) s-a năs cut în or. Dubroviţa, reg. Rovno, Ucraina. În 1954-1958 a făcut studii la Institutul Juridic din or. Harcov, Ucraina.
În 1964-1967 a fost aspirant al Institutului Juridic Unional, or. Moscova, Rusia. Aici, în 1968, a susținut teza de doctorat cu tema: Гарантии прав обвиняемого в советском уголовно м процессе.
În 1984, la Kiev, a susținut teza de doctor habilitat – Проблемы процессуального статуса и эффективности охраны прав подсудимого (осужденного) в судах первой и кассационной инстанций.
După absolvirea facultăţii și-a începu t activitatea profesională ca avocat al Biroului de consultaţii juridice în or. Kolomîia, reg. Ivano-Frankivsk, Ucraina (1958-1964). În 1968-1971 a fost lector superior la Institutul Juridic Unional fără frecvenţă, filiala or. Magadan. A fost ales judecător la Judecătoria regională or. Magadan (1970-1971). În 1977 a fost ales judecător al Judecătoriei Supreme RSSM (1977-1980).
Din 1972 și-a început activitatea de cercetare științifică: colaborator ştiinţific superior la secţia Filosofie şi Drept a AŞM. În activitatea sa de cercetător ştiinţific a abordat probleme ale Justiţiei Constituţionale, Istoriei procesului penal, Reformei sistemului judecăt oresc, procuraturii şi avocaturii. S-a manifestat în dom eniul filozofiei dreptului, încercând să adapteze la realitatea actuală operele lui Montesquieu, Rousseau, Lock. Opiniile sale, referitor la perspectivele de dezvoltare ale avocaturii, ale participării Curţii Constituţionale la soluţionarea problemelor, ce ţin de drepturile omului, rămîn actuale.
Din 1976 și-a continuat activitatea didactică la catedra  de Drept penal şi criminalistică, USM: autor şi lector al disciplinii Etica profesională a juristului (1982-1990). În 1977 i-a fost conferit titlul științifico-didactic de profesor universitar. Din 1991 a lucrat în funcţie de şef al Catedrei Drept procesual penal la Universitatea de Stat din or. Kursk, Federaţia Rusă.
Membru al Consiliului Ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctor în drept şi doctor habilitat a AŞM şi ULIM; expert al Comitetului pentru Drepturile omului a ONU, filiala Moldova; expert al Centrului pentru Drepturile Omului din Republica Moldova şi al Comisiei superioare de atestare a AŞM.
Distincții: Medalia Veteran al Muncii, 1985; Titlul onorific Profesor Magna cum Laude, ULIM, 1996. În 2011 Universitatea de Stat din or. Kursk a inaugurat Concursul anual Profesorul Eugeniu MARTÎNCIC, pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică la tema: Activitatea profesională a avocatului în cadrul procedurilor penale.
A publicat peste 300 lucrări ştiinţifice, dintre care 25 de monografii.

19   MILUŞEV Dumitru s-a născut la 16 noiembrie 1945 în s. Valea Perjei, r-nul Taraclia. A absolvit cu menţiune Facultatea de Drept a USM.
În 1983, în ca drul Institutului Unional al MAI URSS a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.09-Proces penal – Особенности предвари тельного производства в уголовном процессе Народной Республики Болгарии, conducător ştiinţific Eugeniu MARTÎNCIC, dr. hab., prof. univ.
În 1973 şi-a început activitatea didactică la Şcoala specială de Miliţie din or. Chişinău. Aici, pe parcursul a 24 de ani a deţinut funcţiile: lector, lector superior, 1973-1974; şef al catedrei Disciplinelor juridice, 1975-1981; prim adjunct a directorului şcolii, 1982-1984. Din 1998 a activat în cadrul Universităţii Slavone în funcţie de lector superior, conferenţiar universitar, sef al catedrei de Drept public, din 2007. Din 2010 – decan al Facultăţii de Drept a Universităţii Slavone.
Este decorat cu 9 medalii ale URSS şi ale RM, inclusiv Medalia Meritul Civic (2006).

20    MIŞIN Vadim s-a născut  la 12 martie 1945 în or. Kulisarî, reg. Guriev, Kazahstan. În 1974 a absolvit studii la Facultatea de Drept  a USM, apoi Şcoala Superioară de Partid din Kiev, calificarea jurist.
În 2003, în cadrul AŞM, a susţinut teza de doctorat specialitatea 12.00.02-Drept public (administrativ) – Проблемы разделения властей в государстве в переходном периоде; conducător ştiinţific Gheorghe COSTACHI, dr. hab., prof.
După absolvirea facultății, a deținut funcții eligibile în organele comsomoliste și de partid din diferite localități ale Republicii Moldova. Începând din anul 1983 a lucrat în sistemul MAI al RSSM. În anul 1986 a fost numit în funcția de șef al Departamentului afacerilor interne în transport al MAI, fiind avansat până la gradul de general-maior de poliție.
În 1998 a fost ales deputat în Parlamentul RM; a fost ales vicepreşedinte al Parlamentului RM (2000, 2001); în 2005 a devenit membru al Comisiei pentru Securitatea naţională, apărare şi ordine publică. În 2009 a fost numit preşedinte al Comisiei pentru Drepturile omului şi Relaţii interetnice.
Preşedinte al Uniunii Ofiţerilor din Moldova (pînă în 2012).
În 2005 a fost decorat cu Ordinul Republicii.
21     MORARU Victor s-a născut la 12 martie 1950 în s. Horodişte, r-nul Edineţ. A absolvit școala medie din s. Văratic, r-nul Rîşcani (1967). În 1967-1972 a fost student la UTM, specialitatea Inginer-constructor. Și-a continuat studiile la Academia MAI a URSS (1988). În 1993-1998 a urmat studii de doctorat la Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, România.
În 1998 a susținut teza de doctorat – Confiscarea specială, conducător ştiinţific Vasile DOBRINOIU, dr., prof. univ.
Și-a început activitatea profesională în cadru l MAI în calitate de şef secţie a Direcţiei poliţiei economice (1988-1989), apoi şef adjunct al Departamentului Instituţiilor Penitenciare (1989-1990); Prorector al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” (1990-1998).
În 1998 și-a început activitatea didactică și managerială la USM: prodecan al Facultăţii de Drept a USM, 1998-2004 și 2006-2009; conferenţiar universitar la catedra Drept penal şi criminologie, 2004-2006; decan interimar al Facultăţii de Drept, 2009; profesor universitar la catedra Drept penal şi criminologie, din 2009; membru al Senatului USM. În 2008 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic profesor universitar.
Membru al Uniunii Avocaților din Moldova (din 2002); Membru al Consiliului INJ; expert Naţional la Institutul de Reforme Penale.
A fost decorat cu medaliile: USM, 2006; 60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din RM, 2006; Meritul Civic, 2009.

22    MUNTEANU Igor s-a născut la 10 august 1965. În 1982-1989 a fost student la USM, Facultatea Jurnalism. Și-a continuat studiile la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti (1990-1992) și la ULIM – studiile de doctorat (2000-2002).
În 2002 a susţinut teza de doctorat – Fundamentarea teoretică şi juridică a regionalismului în RM, conducător ştiinţific Victor POPA, dr. hab., prof.
Și-a început activitatea profesională în funcție de colaborator la Direcţia Analiză Politică a Preşedinţiei. În 1994 a contribuit la deschiderea oficiului International Foundation for Election Systems (IFES) in RM, unde a lucrat până în 1996. În perioada 2000-2010 a exercitat funcția director în domeniul de cercetare la IDIS Viitorul. A dezvoltat, implementat şi administrat activităţile de cercetare ale IDIS.
În 2010 a fost numit Ambasador al RM în SUA, Canada şi Mexic; din 2011 exercita funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al RM în Brazilia prin cumul cu reşedinţa la Washington.
Membru în asociaţiile profesionale: al Consiliului Internaţional al PASOS (Policy Association Network), Praga, din 2008; al Consiliului Administrativ al BSTF (Black Sea Trust for Regional Cooperation), din 2007; al Consiliului de Evaluare Externă al BTF (Balkan Trust for Democracy), din 2005; al Consiliului de Observatori al IPNA Teleradio-Moldova, din 2007; Expert al Grupului de Experţi Independenţi al Comisiei Instituţionale a Consiliului Europei, 2001-2008; al Colegiului Editorial al Revistei SEER (South East Europe Review for Labor and Social Affairs, Quarterly Journal edited by Hans-Boeckler Stiftung (Dueselldorf, Germany), din 2001.
În 2001-2008 a activat în cadrul grupului de lucru al Comitetului de Reformă Instituţională al Consiliului Europei în calitate de expert asociat, raportor, peer-reviewer, etc. A reprezentat comunitatea ştiinţifică în cadrul unor cooperări de cercetare cu universităţile de peste hotare: Departamentul Studii Orientale a Universităţii din Oslo, Facultatea Ştiinţe Politice din Heidelberg şi Manheim, Universitatea CEU-Budapesta, Universitatea din Bucureşti, SNSPA. A participat la evaluarea sistemului administraţiei publice din RM pentru UNDAF. A scris studii pentru Nations în Transit (Freedom House), BTI (Bertelsman Foundation) şi Integrity Internaţional Survey (Washington).
A prezentat comunicări la conferinţe internaţionale în diverse medii academice: Developing a New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region, 2004; Under the aegis of GMF (US); Collaborative Research Project Bridging Perceptions of Security: Integrating the Black Sea Region, Centre for European Assessment on Moldova, în Global Integrity Survey, 2007; Global Integrity-NW, Washington, DC 2006, USA; Collaborative Research on Family în Transition. An Overview of the Values, Ideology and Habits în Transition, Study conducted at IDIS at the request of UNICEF-Moldova, mai-oct., 2007; Assessment on Moldova, în Global Integrity Survey, 2008.

23    MUNTEANU Valeriu s-a născut la 18 iunie 1955 în s. Mateuţi, r-nul Rezina. În 1998 a absolvit USM, Facultatea de Drept.
În 2007, în cadrul IISD al AŞM, a susţinut teza de doctoratla specialitatea 12.00.02-Drept public (poliţienesc) – Aspecte constituţionale ale statutului juridic al poliţistului în RM (analiză juridică comparativă), conducător ştiinţific Victor BALMUŞ, dr. hab., prof.
În perioada 1991-2003 a activate în în cadrul MAI al RM.
Vicepreşedinte al companiei Inconex-com SRL. Și-a desfășurat activatatea didactică în funcție de lector universitar la USEM; disciplina de predare: Dreptul administrative şi Dreptul municipal.

     POHIS Mihail s-a născut la 16 aprilie 1925 în s. Tîmkovo, r-nul Kodîm, Ucraina. În 1935, împreună cu familia, şi-a schimbat domiciliul în or. Tiraspol, unde a absolvit şcoala medie generală. La vîrsta de 19 ani, a fost înrolat în Armata Sovietică şi trimis pe front. Fiind rănit, a fost demobilizat şi, în 1948, a absolvit la Chişinău, Școala juridică cu durata de doi ani.
În 1977, în cadrul Institutului Procuraturii URSS, a susţinut teza de doctorat la specialitatea 12.00.09-Proces ppenal – Особенности расследования убийств, связанных с расчленением трупа, conducător științific V.I. ȘIKANOV, dr. hab., prof.
Din 1949, pe parcursul a 17 ani, a activat în cadrul organelor procuraturii RSSM – anchetator, anchetator superior în secţiile raionale ale republicii. În 1966-1989 a fost procuror criminalist superior al Procuraturii Generale. A implementat în practica cercetării infracţiunilor meto¬dele şi mijloacele tehnico-¬ştiinţifice, stabilind legături strînse cu Institutul Procuraturii din URSS şi cu instituţiile unionale de expertiză judiciară, a organizat unul din primele cabinete criminologice, în cadrul Procuraturii URSS, în baza căruia se realiza instruirea continuă şi reciclarea specialiştilor.
După pensionare, și-a desfășurat activitatea didactică, în calitate de lector superior şi titular al disciplinei Criminalistica şi altor cursuri de specialitate, la Facul¬tatea de Drept a USM,
Jurist emerit al RSSM. A publicat circa 20 de cărți, articole, care nu și-au pierdut actualitatea și valoarea științifică pînă în prezent.

24     ROMAN Dumitru s-a născut la 7 ianuarie 1965 în s. Goteşti, r-nul Cantemir. În 1986-1991 a făcut studii la USM, Facultatea de Drept.
În 1998 a susţinut teza de doctorat la Universitatea din Bucureşti la specialitatea 12.00.09-Proces penal – Măsurile de prevenţie procesual penale în România şi RM; conducător ştiinţific Ion NEAGU, dr., prof.
Din 1991 și-a desfășurat activitatea didactică şi managerială la USM: lector universitar, 1991-1995; lector superior, prodecan al Facultăţii de Drept, 1995-2000; conferenţiar universitar, din 2000, șef la catedra catedra drept procesual penal şi criminalistică; discipline de predare: Dreptul procesual penal. Partea generală; Dreptul procesual penal. Partea specială; Controlul activităţii speciale de investigaţie.
A participat, ca expert, în proiecte de cercetare ştiinţifică a cauzelor penale privind minorii, precum şi în cauze penale, privind traficul de fiinţe umane şi alte infracţiuni conexe.
În anii 1998-2003 a fost membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ de pe lîngă Curtea Supremă de Justiţie. În 2007 a fost ales formator la INJ. Membru al Uniunii Avocaţilor din Moldova; practică avocatura la BAA al Facultăţii de Drept. Cofondator al Asociaţiei Obşteşti Falun Dafa din RM. Consultant principal la Aparatul Avocaţilor parlamentari.

25    ROMANDAŞ Nicolai s-a născut la 4 iulie 1950. A absolvit Facultatea de Drept a USM. În 1994-1998 a fost competitor și în 1999 a susţinut teza de doctorat, la specialitatea 12.00.05-Dreptul muncii – Aspecte teoretico-practice privind încheierea, modificarea şi suspendarea contractului individual de muncă, conducător ştiinţific Alexandru COJUHARI, dr. hab., prof.univ.
În perioada 1973-1981 a deţinut funcţii în cadrul Ministerului Protecţiei Sociale: inspector, inspector superior, inspector coordonator, inspector-şef, vicedirector al Departamentului Republican Pensii şi Indemnizaţii, 1984-1990; viceministru, 1990-1991.
Din 1985 și-a desfășurat activitatea didactică la Facultatea de Drept a USM: lector, lector superior, conferenţiar universitar. În 2008 a fost numit şef al catedrei Dreptul muncii, USM. Profesor universitar la AAP.
A făcut stagii profesionale în SUA, Portugalia, Olanda, Belgia, Budapesta.
A prezentat peste 20 de comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale în Rusia, Grecia, România, Moldova etc.
A fost menţionat cu diplome de excelenţă – Diploma de gr. I a Guvernului RM (2008, 2009). În 2004 a fost decorat cu Medalia Meritul civic.

26     TOCARENCO Vladimir s-a născut la 23 iunie 1950 în s. Lipcani, r-nul Briceni. După absolvirea școlii medii în satul natal, s-a angajat la biblioteca şcolii muzicale din or. Ungheni. A fost recrutat pentru satisfacerea serviciului militar în termen. După demobilizare, a revenit în or. Ungheni, unde pînă în 1974 a lucrat ca pictor-decorator la Palatul de cultură, lăcătuş la Direcţia mecanizată a Căii ferate, inspector la Vama Ungheni. În 1974-1979 face studii la Facultatea de Drept a USM.
În 1995 a susţinut teza de doctorat – Răspunderea juridică (probleme teoretice), specialitatea 12.00.01-Teoria statului şi dreptului.
După pensionarea din MAI, își începe activitatea didactică în funcție de lector, conferențiat universitar la instituțiile: la catedra Drept civil, ULIM; IRIM; la catedra Drept public la ASEM; disciplinele de predare: Drept privat roman, Activitatea notarială; la Universitatea de Stat din Comrat, catedra Drept privat. În 2005 i s/a conferit titlul didactico–științiific Conferențiar universitar.
Membru al SŞP la specialitatea: 12.00.01-Teoria statului şi dreptului cu specificările: Teoria statului şi dreptului, teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; Istoria doctrinelor politice şi de drept. Conducător ştiinţific al tezelor de licenţă, masterat şi doctorat. Membru al Consiliului editorial al IRIM.
Are peste peste 20 de publicaţii ştiinţifice.

27    VISTERNICEANU Emilia s-a născut la 9 august 1965 în s. Bădicul Moldovenesc, r-nul Cahul. În 1984 a absolvit Colegiul pedagogic „A.S. Macarenco” din or. Cahul. În 1985-1990 a urmat studiile la Facultatea de Litere şi, în1996-2000, la Facultatea de Drept a USM. Tot la USM, a făcut studii de doctorat, în 2000-2004.
În 2005 a susţineut teza de doctorat, la specialitatea 12.00.08-Drept penal – Răspunderea penală pentru tîlhărie; conducător ştiinţific Ivan MACARI, dr., conf. univ.
Ulterior, a fost angajată în funcţia de lector superior la catedra Ştiinţe administrative a USM.

28    ZUBCO Valeriu s-a născut la 12 martie 1965 în s. Cerlina, r-nul Camenca. În 1984 a absolvit școala medicală de bază din Chişinău. În 1988-1993 a fost student al Facultăţii de Drept a USM. În 1994-1998 a urmat doctorantura la USM.
În 2000 a susţinut teza de doctorat – Curtea Constituţională – unica autoritate publică, politico-jurisdicţională, conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Sergiu Cobăneanu.
Activitatea profesională și-a început-o, în 1993, în calitate de consilier al pretorului sect. Buiucani, mun. Chişinău. Din 2000 este preşedinte al Agenţiei pentru susţinerea învăţămîntului juridic şi a organelor de drept Ex Lege. În perioada 2001-2009 a fost şef al BAA Iures Hominis. În 2009-2013 a deţinut funcţia Procuror General al RM.
Deţine funcţii didactice şi managerile în instituţiile de învăţămînt superior: conferenţiar la catedra Drept public, USUM, 1998-2003; decan (1996-1998) şi prorector pe probleme de ştiinţă (2002-2003) la Facultatea de Drept a USUM; conferenţiar al Departamentului de Drept, catedra Discipline statale, ULIM, 1998-2003; profesor la Centrul de instruire a cadrelor justiţiei, din 2000; conferenţiar la USM, Facultatea Relaţii internaţionale, Ştiinţe politice şi administrative, din 2003; Titular al cursurilor: Dreptul constituţional şi instituţii politice, Dreptul constituţional al ţărilor străine, Dreptul administrativ, Drept constituţional şi instituţii politice. Membru al Senatului ULIM.
Membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Supreme de Justiţie; membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale; membru al Institutului de Ştiinţe Administrative din România “Paul Negulescu”, Sibiu; membru al Academiei de Drept European, Budapesta; membru al Institutului Latinoamerican de Drept Constituţional din Argentina. În 1996-1999 este membru al juriului Administraţie publică şi drept, Fundaţia Soros-Moldova.
A contribuit la elaborarea proiectelor în domeniul jurudic: Contenciosul administrativ – realizări şi perspective, 2000; Statutul juridic al refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în statul de Drept, 2000-2001; Crearea şi comentarea jurisprudenţei naţionale privind infracţiunile de corupţie, 2001-2002; Comentariul practico–ştiinţific al practicii judiciare de repertoriu funciar, 2001-2002; Protecţia juridică a mărcilor, 2001-2002; Depistarea, cercetarea, şi calificarea infracţiunilor de corupţie, 2003-2004; Rolul autorităţilor publice şi funcţionarilor publici în contenciosul administrative, 2004; Protecţia Drepturilor omului la aplicarea măsurilor procesuale de constrângere: reţinerea, măsurile preventive şi alte măsuri procesuale de constrângere, 2004-2005; Respectarea drepturilor omului de către judecătorii de instrucţie la aplicarea arestului preventive, 2005-2007; Strategii şi mecanisme juridice de soluţionare a conflictelor dintre APC şi APL prin litigii de impact, 2005-2007; Acordarea suportului informaţional autorităţilor publice centrale de specialitate (ministerelor) privind armonizarea legislaţiei conform ACQUIS-ului comunitar, 2006-2009; Monitorizarea consolidării capacităţilor sistemului judecătoresc în prevenirea şi combaterea corupţiei, 2007-2009.
I-a fost decernat premiul Monografia anului 2001, pentru lucrarea Curtea Constituţională – unica autoritate publică politico-jurisdicţională, editată în 2000, ULIM, Chişinău.
În 2011 a fost decorat cu Ordinul Crucea pentru Merit de clasa I.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.