23 iunie – Ziua Suveranităţii Republicii Moldova


În data de 23 iunie 1990 deputaţii Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti au adoptat Declaraţia de Suveranitate a Republicii Moldova.

Potrivit istoricilor, Declarația a fost adoptată într-un context istoric complex, marcat de o paradă a suveranităţilor, proces care a cuprins întreg spațiul sovietic.

Adoptarea Declaraţiei de Suveranitate a fost prima victorie importantă a forţelor democratice în lupta de renaştere şi eliberare naţională. Astfel, Declaraţia de Suveranitate stipulează în mod clar că suveranitatea R.S.S. Moldova este unica şi necesara condiţie a existenţei statalităţii Moldovei.  Se afirmă supremaţia legilor R.S.S. Moldova asupra celor unionale, se instituie cetăţenia şi se prevede dreptul suveran de a menţine relaţii diplomatice cu toate ţările lumii. În acelaşi timp, documentul stipulează caracterul unitar şi indivizibil al statului. Se stabilește că R.S.S. Moldova respectă statutul ONU şi îşi exprimă adeziunea faţă de principiile acestei organizaţii, se declară o zonă demilitarizată, activ promovează consolidarea păcii şi securităţii, este implicată direct în procesul de cooperare şi securitate precum şi în structurile europene.

În sfârşit se stipula că „prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova, perfecţionarea legislaţiei republicane şi ca poziţie a RSS Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane”. 

Declaraţia de Suveranitate a fost votată cu o singură abţinere.

D E C L A R A Ţ I A

Suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste Moldova
nr. 148-XII din 23.06.90
Veştile nr.8/192, 1990
* * *
Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova de legislatura a douăsprezecea, întrunit la prima sa sesiune, recunoscînd adevărul că toţi oamenii sînt egali şi au dreptul inalienabil la viaţă, libertate şi prosperitate, fiind conştient de responsabilitatea istorică pentru destinul Moldovei ce are istorie, cultură şi tradiţii milenare, respectînd dreptul la suveranitate al tuturor popoarelor, în scopul instituirii justiţiei, ocrotirii legalităţii şi stabilităţii sociale, exprimînd voinţa poporului, proclamă solemn:
 1. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat suveran. Suveranitatea R.S.S. Moldova este condiţia firească şi necesară a existenţei statalităţii Moldovei.
 2.  Izvorul şi purtătorul suveranităţii este poporul. Suveranitatea este exercitată în interesul întregului popor de către organul reprezentativ suprem al puterii de stat a republicii. Nici o parte a poporului, nici un grup de cetăţeni, nici un partid politic sau o organizaţie obştească, nici o altă formaţiune, nici o persoană particulară nu poate să-şi asume dreptul de a exercita suveranitatea.
 3. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat unitar indivizibil. Frontierele R.S.S. Moldova pot fi schimbate numai pe baza acordurilor reciproce dintre R.S.S. Moldova şi alte state suverane în corespundere cu voinţa poporului, adevărul istoric şi luînd în consideraţie normele dreptului internaţional general recunoscute.
 4. Pămîntul, subsolul, apele, pădurile şi alte resurse naturale aflate pe teritoriul R.S.S. Moldova, precum şi întregul potenţial economic, financiar, tehnico-ştiinţific, valorile patrimoniului naţional constituie proprietatea exclusivă necondiţionată a R.S.S. Moldova şi sînt utilizate în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale poporului republicii.
 • Întreprinderile, organizaţiile, instituţiile şi alte obiective ce aparţin  comunităţii statelor suverane, statelor străine şi cetăţenilor lor, organizaţiilor internaţionale pot fi amplasate pe teritoriul R.S.S. Moldova şi pot utiliza resursele ei naturale numai cu consimţămîntul organelor respective ale puterii de stat a R.S.S. Moldova şi în modul stabilit de legislaţia republicii.
 1. Pentru asigurarea garanţiilor social-economice, politice şi juridice ale suveranităţii republicii Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova stabileşte:
 • Plenitudinea puterii Republicii Sovietice Socialiste Moldova în rezolvarea tuturor problemelor vieţii de stat şi obşteşti;
 • Supremaţia Constituţiei şi a legilor R.S.S. Moldova pe întreg teritoriul ei. Legile şi alte acte normative unionale acţionează în Moldova numai după ratificarea (confirmarea) lor de către Sovietul Suprem al Republicii, iar cele în vigoare ce contravin suveranităţii Moldovei se suspendează.
 1. Republica Sovietică Socialistă Moldova recunoaşte drepturile suverane ale tuturor statelor. Ca stat suveran R.S.S. Moldova are dreptul să intre în uniuni de state, delegîndu-le benevol unele împuterniciri, să retragă aceste împuterniciri, sau să iasă din aceste uniuni în modul stabilit de tratatul respectiv.
 2.  Republica Sovietică Socialistă Moldova participă la exercitarea împuternicirilor pe care le-a transmis comunităţii statelor suverane, păstrîndu-şi plenipotenţa reprezentativă în alte state suverane.
 • Divergenţele dintre R.S.S. Moldova şi comunitatea statelor suverane se aplanează în modul stabilit de Tratatul respectiv.
 1. În Republica Sovietică Socialistă Moldova se instituie cetăţenia republicană. Tuturor cetăţenilor republicii, cetăţenilor străini şi persoanelor fără cetăţenie care locuiesc pe teritoriul R.S.S. Moldova se garantează drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţie şi de alte acte legislative ale R.S.S. Moldova, de principiile şi normele dreptului internaţional unanim recunoscute şi ei se supun legilor republicii.
 • Cetăţenii Moldovei care se află în afara Republicii sînt ocrotiţi de R.S.S. Moldova.
 1. Republica Sovietică Socialistă Moldova garantează tuturor cetăţenilor, partidelor politice, organizaţiilor obşteşti, mişcărilor de masă şi organizaţiilor religioase, ce activează în conformitate cu prevederile Constituţiei R.S.S. Moldova, posibilităţi juridice egale de a participa la exercitarea funcţiilor de stat şi obşteşti.
 2. Separarea puterii legislative, executive şi celei judiciare constituie principiul de bază al funcţionării R.S.S. Moldova ca stat democratic bazat pe drept.
 3. Republica Sovietică Socialistă Moldova respectă Statutul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi îşi exprimă adeziunea faţă de principiile şi normele dreptului internaţional unanim recunoscute şi voinţa de a convieţui în pace şi bunăînţelegere cu toate ţările şi popoarele, de a nu admite confruntări în relaţiile internaţionale, interstatale şi interetnice, apărînd, totodată, interesele poporului R.S.S. Moldova.
 4. Republica Sovietică Socialistă Moldova, ca subiect egal al relaţiilor şi contractelor internaţionale, se declară zonă demilitarizată, contribuie activ la întărirea păcii şi securităţii mondiale, participă direct la procesul european pentru colaborare şi securitate, în structurile europene.
 5. Prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova, perfecţionarea legislaţiei republicane şi ca poziţie a R.S.S. Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane.
SOVIETUL SUPREM AL REPUBLICII SOVIETICE
SOCIALISTE MOLDOVA
Chişinău, 23 iunie 1990.
Nr.148-XII.

Listă bibliografică cu articole din reviste:

AFANAS, Nicolai. Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene / Nicolai AFANAS // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2017. – Nr 2. – P. 209-218.

AFANAS, Nicolai. Corozia suveranităţii naţionale a statelor în cadrul Uniunii Europene / Nicolai AFANAS // Relaţii internaţionale. Plus. – 2018. – Nr 1. – P. 66-81.

ARSENI, Alexandru. Corpul electoral – exponentul juridico statal al suveranităţii naţionale / Alexandru ARSENI // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 3. – P. 7-13.

ARSENI, Alexandru. Mandatul parlamentar – împuternicire politico -juridică întru realizarea suveranităţii naţionale prin reprezentare / Alexandru ARSENI, Gheorghe COSTACHI // Revista Naţională de Drept. – 2013. – Nr 4. – P. 15-20.

ARSENI, Alexandru. Onestitatea alegerilor – principiu edificatory al legitimităţii puterii / Alexandru ARSENI // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 8. – P. 3-10.

ARSENI, Alexandru. „Suveranitatea naţională” de la abordarea teoretică la realizarea practică / Alexandru ARSENI // Revista Naţională de Drept. – 2012. – Nr 12. – P. 8-14.

BERBECA, Veaceslav. Frontiera moldo-ucraineană – un test pentru suveranitatea Republicii Moldova / Veaceslav BERBECA // Relaţii internaţionale. Plus. – 2011. – Nr 1. – P. 77-87.

BURIAN, Alexandru. Continuitatea statelor: succesiunea de drept, continuitatea istorică și perspectivele de dezvoltare a statalității moldovenești / Alexandru BURIAN // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2019. – Nr 1. – P. 9-17.

CARA, Evgheni. Abordări conceptuale privind fenomenul separatismului / Evgheni CARA // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 4. – P. 38-43.

CARA, Evgheni. Separatismul – fenomen care atentează la suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova / Evgheni CARA // Revista Naţională de Drept. – 2017. – Nr 7. – P. 45-48.

CAZACU, Doina. Particularitățile stabilirii competenței teritoriale a statului în dreptul internațional public / Doina CAZACU // Revista Naţională de Drept. – 2016. – Nr 6. – P. 44-51.

CHIRU, Christian Gigi. Raportul dintre puterea legislativă  și cea executivă în procesul exercitării  suveranităţii nationale / Christian Gigi CHIRU, Vitalii GAMURAR // Studii Juridice Universitare. – 2011. – Nr 3-4. – P. 201-211.

CHIRTOACĂ, Natalia. Suveranitatea – element definitoriu al personalităţii juridice internaţionale a statului / Natalia CHIRTOACĂ, Leonid CHIRTOACĂ // Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale. – 2007. – Nr 5. – P. 247-251.

CHIRTOACĂ, Natalia. Suveranitatea – Fundament politic şi juridic al personalităţii juridice internaţionale a statului / Natalia CHIRTOACĂ // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2008. – Nr 3. – P. 8-11.

EŞANU, Constantin. Suveranitatea statului: geneză, concepţii, evoluţia / Constantin EŞANU // Moldoscopie. – 2006. – Nr 1. – P. 150-160.

GRAMA, Dumitru. Suveranitatea RSS Moldoveneşti în anii 1940—1990: de jure şi de facto (partea I) / Dumitru GRAMA // Studii Juridice Universitare. – 2009. – Nr 1-2. – P. 39-49.

GRAMA, Dumitru. Suveranitatea RSS Moldoveneşti în anii 1940—1990: de jure şi de facto (partea II) / Dumitru GRAMA // Studii Juridice Universitare. – 2009. – Nr 3-4. – P. 47-57.

GUCEAC, Andrei. Ansamblul trăsăturilor distincte ale suveranității și independenței în condițiile statului federativ și confederative / Andrei GUCEAC // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2017. – Nr 3. – P. 138-147.

JUC, Victor. Eforturi de recunoaștere internațională și asigurare a independenței de stat  a Republicii Moldova / Victor JUC // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2018. – Nr 3. – P. 7-26.

JUC, Victor. Republica Moldova la 25 de ani: eforturi de recunoaștere internațională a independenței de stat / Victor JUC // Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. – 2016. – Nr 3. – P. 107-115.

JUC, Victor. Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare / Victor JUC // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2019. – Nr 2. – P. 7-28.

LAVRIC, Aurelian. Cedarea suveranităţii în contextul proceselor de integrare: beneficii şi costuri / Aurelian LAVRIC // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2014. – Nr 8. – P. 24-29.

MEGHEREA, Marin. Regimul juridic al frontierei de stat din perspectiva protecţiei juridico-penale / Marin MEGHEREA, Sergiu CIOBANU // Legea şi Viaţa. – 2016. – Nr 8. – P. 35-39.

MIDRIGAN, Pavel. Referendumul ca formă fundamentală a democrației politice / Pavel MIDRIGAN, Mariana BORDIAN // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2020. – Nr 8. – P. 112-121.

MOCANU, Victor. Transformări de stratificare și de coeziune socială în trei decenii de suveranitate a Republicii Moldova / Victor MOCANU, Andrei DUMBRĂVEANU, Angela MOCANU // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. – 2020. – Nr 2. – P. 111-124.

NEGRU, Boris. Teritoriul și spațialitatea juridică a statului (I) / Boris NEGRU, Alina NEGRU // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 1. – P. 58-67.

NEGRU, Boris. Teritoriul și spațialitatea juridică a statului (II) / Boris NEGRU, Alina NEGRU // Administrarea Publică. – 2017. – Nr 2. – P. 43-51.

PUŞCAŞ, Victor. Consolidarea statalității Republicii moldova în contextul actelor juridice – 660 de ani de la întemeierea Tării Moldovei / Victor PUŞCAŞ, Alexandru ROMAN // Vector European. – 2019. – Nr 1. – P. 23-27.

ROŞCA, Liudmila. Conceptul despre suveranitate: istorie şi contemporanietate / Liudmila ROŞCA // Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale. – 2010. – Nr 7-8. – P. 149-160.

ROŞCA, Petru. Globalizarea şi suveranitatea naţională a statelor / Petru ROŞCA // Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie). – 2007. – Nr 6. – P. 25-31.

SACAGIU, Vladimir. Jurisdicţia curţii penale internaţionale în raport cu suveranitatea de stat / Vladimir SACAGIU // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. – 2008. – Nr 1. – P. 94-98.

ŢURCAN, Serghei. Reglementarea constituțională a rapoartelor statelor membre cu Uniunea Europeană / Serghei ŢURCAN // Studii Juridice Universitare. – 2017. – Nr 3-4. – P. 77-88.

VIERU, Grigore. Efectele votului mixt asupra suveranității naționale / Grigore VIERU // Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). – 2019. – Nr 3. – P. 256-266.

VIRTOSU, Ina. Suveranitatea statului şi drepturile omului: o încercare de reconciliere / Ina VIRTOSU // Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. – 2009. – Nr 1. – P. 193-196.

Un comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.