Gheorghe COSTACHI, doctor habilitat în drept, profesor, cercetător științific – 80 de ani de la naștere


Eminentul om al științei juridice, profesorul Gheorghe Costachi, este întemeietorul unei veritabile școli științifice în domeniul ce și l-a ales ca destin, aceasta fiind fundamentată pe consecvență, profesionalism și abnegaţie. Astfel, dintotdeauna și-a ghidat discipolii prin labirintul jurisprudenței cu o măiestrie aparte, insuflându-le dorința spre documentare și analiză, pasiune și interes pentru drept. Roadele eforturilor neîncetate pe care le-a depus ilustrul savant s-au materializat în succese notabile. Numeroși specialiști pe care i-a format au devenit personalități marcante, fiind antrenați în misiuni de mare responsabilitate în stat.

COSTACHI Gheorghe s-a născut la 3 mai 1941 în s. Rubleniţa, jud. Soroca. În 1956 a absolvit Școala medie din satul natal. A făcut studii la Școala de partid din or. Odesa (1966) şi la Institutul Juridic din or. Harkov (1971). În 1980 a urmat cursuri pe lângă Institutul de Recalificare al MAI URSS. În 1981, la Academia de Ştiinţe Sociale de pe lângă CC al PCUS, or. Moscova, a susținut teza de doctorat la specialitatea 12.00.02-Drept constituţional – Конституционное развитие Молдавской ССР в период зрелого социализма. În 1990, la Institutul de Stat şi Drept al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, a susținut teza de doctor habilitat la specialitatea 12.00.02-Drept constituţional – Проблемы демократизации правового статуса советских граждан в условиях обновления социализма.
Şi-a început activitatea profesională în funcţie de procuror al Secţiei supravegherea examinării cauzelor civile şi economice în sistemul judecătoresc a Procuraturii RSSM (1971-1977). În 1979 și-a început activitatea în cadrul MAI al RM: șef-adjunct al Direcției Penitenciarelor a MAI RSSM (1979- 1987), șef al Direcției generale paza ordinii publice a MAI RSSM (1987- 1989), comandant al Şcolii de Miliţie a MAI URSS (1989-1992). Concomitent, s-a implicat în munca de cercetător ştiinţific şi didactic la specialitatea 12.00.02-Drept public: prorector pentru activitatea ştiinţifică la ULIM (1997-2001), preşedinte al CŞS de pe lângă ULIM (1997-2001), șef al Secţiei stat şi drept și preşedinte al CŞS la IFSD al AŞM (2001-2006), cercetător ştiinţific principal la IISD al AŞM (2006-2011), preşedinte al CŞS de pe lângă IISD al AŞM (2006-2011). A colaborat, fiind profesor asociat, cu Institutul de Antreprenoriat şi Drept din or. Odesa. În 1999 i s-a conferit titlul științifico-didactic profesor universitar.
Membru titular al Academiei Internaţionale de Cadre pe lângă UNESCO şi Consiliul Europei (din 1998), membru titular (academician) al Academiei de Ştiinţe ale Naturii din Federaţia Rusă (din 2001), membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei (din 2006). I s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al instituțiilor: Institutul Nistrean de Economie şi Drept (2000), Academia Internaţională de Ştiinţe Politice şi Cultură pe lângă UNESCO (Paris, 2004), Academia de Ştiinţe din Balcani „Denis Jersov” (Sofia, Bulgaria, (2005), Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir” (Iaşi, România, 2006), Institutul de Transport Naval din Ismail (2011), Institutul de Antreprenoriat şi Drept din Odesa (2011).
A contribuit la dezvoltarea ştiinţei juridice în Moldova şi pregătirii cadrelor ştiinţifice, de înaltă calificare, în domeniul dreptului, în special, al teoriei edificării statului de drept. Sub conducerea sa au fost susţinute peste 30 de teze de doctor şi doctor habilitat în drept.
Autor a peste 20 de volume ştiinţifice (autor şi coautor), manuale şi materiale didactice, peste 150 de articole ştiinţifice, peste 50 de rapoarte şi comunicări la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale. La 3 mai 2011 s-a desfășurat Conferinţa jubiliară, consacrată celebrării a 70 de ani din ziua naşterii a lui Gheorghe COSTACHI şi 55 de ani de activitate, inclusiv 35 de ani în domeniul ştiinţei – Contribuţia Şcolii ştiinţifice a profesorului universitar Gheorghe Costachi la edificarea statului de drept: probleme, realizări şi perspective.
A fost decorat cu ordine şi medalii: Ordinul de Onoare (2020); Medalia Veteran al Muncii, Crucea Pentru Merit de clasa a II-a a MAI al RM (2006), Medalia Dimitrie Cantemir a AŞM (2006), Ordinul Cavaler al Ştiinţei şi Artelor al Academiei de Ştiinţe Naturale din Federaţia Rusă (2001), Medalia de Aur pentru Moldova pentru anul 2007 a Institutului Biografic American, Medalia de Onoare Millenium 2000 a Institutului Biografic American, Crucea Pentru Merit de clasa I a MAI al RM, Ordinul Crucea de Argint al Institutului Biografic, Medalia Jubiliară de Argint a Academiei de Ştiinţe Naturale din Federaţia Rusă, Ordinul Gloria Muncii (2011). Mențiuni: Diplome de Merit şi de Onoare: ale Comisiei Superioare de Dicţionar enciclopedic 215 Atestare a RM (2001), Diploma de Recunoştinţă a AŞM (2004), a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (2005), Diploma de Recunoştinţă a Academiei Mondiale a Păcii pentru susţinerea idealurilor păcii (SUA, 2005), Diploma de Excelenţă a Academiei Ecologice (Iaşi, România, 2005), Diploma de Onoare a Institutului Afacerilor Internaţionale (Paris, Franţa, 2006), Diploma de Merit a Universității Maritime din Odessa (2006), Diploma de Merit a Institutului de Transport Maritim din Ismail (Ucraina, 2006), Diploma de Merit a Institutului Nistrean de Economie şi Drept (2006), Diploma de Onoare a USM (2006), Diploma Meritul Academic a AŞM, Diploma de Merit a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM.

Bibliografie selectivă

 • COSTACHI, Gheorghe et al. Probleme ale edificării statului de Drept în Republica Moldova. Red. Alexandru ROŞCA. Vol. 2. Ch., 2006. 478 p. ISBN 978-9975-78-014-8.
 • COSTACHI, Gheorghe şi Alexei POTÎNGA. Asigurarea drepturilor omului în lume. Ch.: Epigraf, 2003. 606 p. ISBN 9975-903-71-1.
 • COSTACHI, Gheorghe şi Ion GUCEAC. Fenomenul constituţionalismului în evoluţia Republicii Moldova spre statul de Drept Moldova. Ch.: FEP Tip. Centrală, 2003. 342 p. ISBN 9975-78-229-9.
 • COSTACHI, Gheorghe şi Marcel CUŞMIR. Probleme ale proprietăţii asupra pamîntului în Republica Moldova. Ch.: Ed. Acad. de Ştiinţe, 2001. 394 p. ISBN 9975-9603-3-2.
 • COSTACHI, Gheorghe şi Petru HLIPCĂ. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de Drept: monogr. red. şt. I. GUCEAC şi C. MURZEA. Ch.: IISD, 2010. 623 p. ISBN 978-9975-78-941-7.
 • COSTACHI, Gheorghe şi Petru HLIPCĂ. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de Drept. Ed. a 2-a, revăz. şi compl. Ch., 2011. 664 p. ISBN 978-9975-78-941-7.
 • COSTACHI, Gheorghe şi Vitalie CUŞMIR. Probleme ale statului de Drept şi administrării democratice. Ch.: Ed. AŞM, 286 p. ISBN 9975-9603-1-6.
 • COSTACHI, Gheorghe, coord., red. şt. Respectarea Drepturilor omului – condiţie principală în edificarea statului de Drept în Republica Moldova: materialele conf. şt.-pract. intern., 17 sept. 2010, Bălţi. Ch., 2010. 492 p. ISBN 978-9975-78-917-2.
 • COSTACHI, Gheorghe, red. Funcţionarea Instituţiilor Democratice în Statul de Drept: materialele conf. intern. şt.-pract., 25-26 ian. 2003, Bălţi. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2003. 948 p. ISBN 9975-78-224-8.
 • COSTACHI, Gheorghe, Victor GUŢULEAC şi Victor BALMUŞ. Problemele administrării de stat. Ch., 2002. 306 p. ISBN 9975-9721-2-8.
 • COSTACHI, Gheorghe. Direcţii prioritare ale edificării statului de Drept în Republica Moldova. Red. şt. Ion GUCEAC. Ch.: CE IISD, 2009. 327 p. ISBN 978-9975-4078-1-6.
 • COSTACHI, Gheorghe. Prin ştiinţă spre un stat de Drept. Volum omagial. Red. şt. Ion GUCEAC. Ch.: Ed. AŞM, 2011. 798 p. ISBN 978-9975-78-981-3.
 • COSTACHI, Gheorghe. Spre o statalitate democratică şi de drept: monogr. Ch., 2007. 210 p. ISBN 978-9975-78-574-7.
 • COSTACHI, Gheorghe. Statul de Drept: între teorie şi realitate. Ch., 2000. 243 p.
 • DUCA, Gheorghe şi Gh. COSTACHI, red. Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umanistice în condiţiile integrării europene = Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в условиях европейской интеграции: materialele conf. intern. şt.-pract., 28 ian. 2006. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2006. 1054 p.

***

 • COSTACHI, Gheorghe şi D. STRATULAT. Semnificaţia contenciosului administrativ într-un stat de Drept. Revista Naţională de Drept. 2009, 10-12, 109. ISSN 1811-0770.
 • COSTACHI, Gheorghe şi Ion MURUIANU. Reflecţii asupra concepţiei contemporane a statului de Drept. Revista Naţională de Drept. 2009, 5, 17. ISSN 1811-0770.
 • COSTACHI, Gheorghe şi R. DELEANU. Căile de dezvoltare a culturii juridice: semnificaţii şi particularităţi. Revista Naţională de Drept. 2011, 8, 15-19. ISSN 1811-0770.
 • COSTACHI, Gheorghe şi V. MAZUR. Fundamente ale statului de Drept contemporan. Revista Naţională de Drept. 2011, 5, 14-16. ISSN 1811-0770.
 • COSTACHI, Gheorghe. Edificarea statului de Drept – condiţie a progresului societăţii. Revista Naţională de Drept. 2003, 2, 8-9. ISSN 1811-0770.
 • COSTACHI, Gheorghe. Probleme actuale ale ştiinţei dreptului. In: Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene. Ch.: Ed. Tip. Centrală, 2006, pp. 60-61.
 • COSTACHI, Gheorghe. Realizarea Constituţiei – obiectiv major într-un stat de Drept. Revista Naţională de Drept. 2009, 8, 2-7. ISSN 1811-0770.
 • TOMA, Е. şi COSTACHI, Gheorghe. Conceptul, originea şi evoluţia istorică a dreptului şi statului. Legea şi viaţa. 2004, 1, 7-14. ISSN 1810-309X.

***

 • КОСТАКИ, Г.И. и БАТКУ, И.Г. Молодежь: морально-правовой потенциал личности. Ред. В. М. ИВАНОВА. K.: Картя молдовеняскэ, 1989. 223 с.
 • КОСТАКИ, Г.И. и ИВАНОВ, В.М. Конституция СССР и вопросы правового воспитания: (По материалам МССР). К.: Картя молдовеняскэ, 1978. 167 с. 
 • КОСТАКИ, Г.И. и МУРУЯНУ, И. Проблемы общей теории государства и прав. Учебник для вузов. Ред. В.С. НЕРСЕСЯНЦ. M.: НОРМА-ИНФРА, 1999. 677 c.
 • КОСТАКИ, Г.И. и НОВРУЗОВ, В. Демократические преобразования общества и власти в переходном периоде. K., 2011. 392 c. ISBN 978-9975-78-967-7.
 • КОСТАКИ, Г.И. Конституционное развитие Молдавской ССР в период зрелого социализма: автореф. канд. юрид. наук. M., 1982. 27 c.
 • КОСТАКИ, Г.И. Конституционное развитие Молдавской ССР в период зрелого социализма: дис. канд. юрид. наук: 12.00.02. M., 1982. 199 c.
 • КОСТАКИ, Г.И. Конституция МССР – торжество социалистической демократии. Ред. В.М. ИВАНОВ. K.: Картя молдовеняскэ, 1983. 130 с.
 • КОСТАКИ, Г.И. Проблемы демократизации правового статуса советских граждан в условиях обновления социализма: автореф. дис. док. юрид. наук. Киев, 1990. 39 c.
 • КОСТАКИ, Г.И., В.П. ИГНАТЬЕВ и В.Т. КУШМИР. Административное право. Кн. 1: Общая часть. Ch.: Ed. AŞM, 2002, 472 с. ISBN 9975-9631-4-5.
 • КОСТАКИ, Г.И., ИВАНОВ, В. Конституционное развитие Молдавской ССР. Ред. Д.А. КЕРИМОВ. K.: Картя Mолдовеняскэ, 1979. 295 с.

Omagiu:

 • FURDUI, Teodor, red. Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de Drept: materialele conf. st. intern. consacrată jubileului de 70 de ani al profesorului universitar Gheorghe Costachi, 3 mai 2011. Ch.: Tip. Centrala, 2011. 762 p. ISBN 978-9975-53-001-9.
 • DUCA, Gheorghe. Profund respect şi consideraţiune pentru un irepetabil dascăl şi om al ştiinţei [Gheorghe COSTACHI]. In: Prin ştiinţă spre un stat de Drept. Ch.: Institutul de Istorie, Stat şi Drept, 2011, pp. 653-654.
 • Gheorghe Costachi, doctor habilitat, profesor universitar – 70 de ani: [omagiu din partea Consiliului de administraţie al Uniunii Juriştilor, Echipei Dreptul şi Revistei Naţională de Drept]. Dreptul. 2011, 6 mai, 8.
 • Şcoala ştiinţifică a profesorului Gheorghe Costachi: [dr. hab. în drept]. Legea şi viaţa. 2006, 3, 4-9.

Un comentariu

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.