Drept civil – intrări noi de carte în colecția BPD


expoziție virtuală de carte

Ardelean, Grigore. Contractul de donație : monografie. – Chișinău : Cartea Militară, 2019. – 155 p. – ISBN: 978-9975-3163-9-2.

Tema lucrării este una clasică, dar de permanentă actualitate teoretică și practică. Autorul a folosit o bibliografie bogată, din care nu lipsește nici una din lucrările de referință în domeniu, precum și jurisprudența în materie, reușind astfel să alcătuiască o monografie care va constitui un instrument juridic util atât pentru studenții facultăților de drept, cât și pentru teoreticienii dreptului. Lucrarea prezintă scurte referințe istorice, noțiuni și termeni care prezintă asemănare cu donația, dar care nu reprezintă donații, distincția dintre donație și contractul de donație. Sunt prezentate în lucrare condițiile de validitate ale contractului de donație, efectele, revocarea donației. Lucrarea se încheie cu scurte concluzii și propuneri legislative, ce conțin opinii personale ale autorului, care trebuie luate în considerare pentru o eventuală modificare a textelor legale deficitare.

Ardelean, Grigore. Drept civil : Drepturile reale. Teoria generală a obligațiilor. – Chișinău : Cartea Militară, 2020. – 460 p. – ISBN: 978-9975-3366-3-5.

Lucrarea de față dă posibilitatea studenților Facultății de Drept de a însuși materia de drept civil, în special, a compartimentului Drepturi reale și Obligații civile prin punerea la dispoziție a materialului formulat după conceptul interpretării detaliate a normelor în domeniu, prin aducerea de exemple, argumente, justificări, poziții doctrinare, soluții la multe probleme și controverse întâlnite în domeniul de referință. S-a recurs la reflectarea tuturor instituțiilor juridice vizate într-o manieră detaliată prin expunerea asupra celor mai esențiale și reprezentative subtilități ale conceptelor, principiilor și particularităților de nivel aplicativ a normelor ce reglementează domeniul drepturilor reale și obligații. În această ediție sunt arătate unele completări, reformulări și concretizări aduse normelor din același compartiment al Codului Civil, cele cu referire la instituția posesiunii ca stare de fapt, modalităților juridice ale dreptului de proprietate, drepturilor reale limitate etc.

Ardelean, Grigore. Drept civil : Drepturile reale principale. Teoria Generală a obligațiilor: Note de curs. Doctrină. Teste grilă. Spețe / Grigore Ardelean. Chișinău : Tipografia Academiei ,,Ștefan cel Mare“ a MAI, 2018. – 472 p. – ISBN 978-9975-3163-5-4.

Lucrarea este structurată după o metodologie ce are la bază ideea divizării ei în mai multe compartimente ce exprimă diferite forme de învățare, aranjate într-o consecutivitate logică, care se preocupă nemijlocit de segmentul drepturilor reale și a obligațiilor civile. Cartea începe cu prezentarea și interpretarea teoretică a materiei, se prezintă trăsături, clasificări, reguli generale și excepții, simulări și justificări, soluții și sugestii  de perspectivă etc. Apoi pentru o recapitulare succintă și eficientă a materiei, sunt propuse un set de întrebări sub formă de teste grilă. Ultimul compartiment al lucrării este dedicat dezvoltării aptitudinilor de analiză, interpretare, înțelegere și aplicare a normelor prin soluționarea unor conflicte, constituiri, executării sau stingerii raporturilor juridice obligaționale.

Ardelean, Grigore. Publicitatea imobiliară : curs universitar / Grigore Ardelean. – Chișinău : Cartea Militară, 2020. – 180 p. – ISBN: 978-9975-3366-2-8.

Cursul prezentat este compus din șapte capitole și începe cu descrierea esenței publicității imobiliare, a necesității juridice și economice în reglementarea condiției de publicitate imobiliară, a statului și locului publicității imobiliare în sistemul dreptului, rolul și funcțiile acesteia, obiectul publicității imobiliare și modalitățile ei de realizare, subiecții publicității imobiliare, efectele și sancțiunea nerespectării condiției de publicitate a drepturilor reale imobiliare. Autorul contează pe utilitatea acestei lucrări ce poate fi sesizată de un spectru larg de cititori, în primul rând, de studenții facultăților de drept, dar și celor de la Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții, juriști, avocați, notari, proprietar sau eventual proprietar de bunuri imobile sau alt titular de drepturi reale asupra lor.

Beleniuc, Grigore-Valentin G. Contractul de întreținere / Grigore-Valentin G. Beleniuc. – București : Univers Juridic, 2019. – 415 p.

Cartea de față, reprezintă o radiografie complexă și completă a convenției de întreținere, un contract juridic cu o specificitate aparte, care anterior adoptării noului Cod civil nu cunoștea o reglementare juridică proprie în țara noastră, făcând obiectul analizelor doctrinare în devălmășie, alături de celelalte contracte speciale. Lucrarea cuprinde o analiză exhaustivă a acestui contract reglementat în premieră în sistemul de drept civil roman. Subiectul tratat prin spectrul legislației, practicii judiciare și literaturii de specialitate, atât autohtone cât și străine, s-a dovedit a fi interpretabil și deosebit de interesant în același timp. Autorul își exprimă speranța sinceră că o bună parte din propunerile cuprinse în acest studiu se vor regăsi și în jurisprudența unitară ce urmează să se cristalizeze cu privire la acest contract sub imperiul noului Cod civil.

Bîrsan, Corneliu. Drept civil. Drepturile reale principale. – București : Hamangiu, 2017. – 483 p. – ISBN: 978-606-27-0750-7.

Lucrarea de față analizează în detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a din noul Cod civil. În această lucrare sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: noțiune și clasificare, delimitarea față de drepturile de creanță, dobândirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietății private și cel al proprietății publice, modalități juridice și apărarea dreptului de proprietate, superficial, uzufructul, uzul și abitația, servituțile, posesia și publicitatea drepturilor reale.Pentru a sublinia continuitatea, prezentarea tuturor instituțiilor este realizată prin compararea dispozițiilor anterioare cu cele ale noului cod, iar comentariile și opiniile autorului sunt însoțite de numeroase trimiteri la literatore de specialitate și la soluții din jurisprudența națională și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cazacu , Doina. Drept civil – partea generală : (curs de lecții în scheme). – Chișinău : [S.n.], 2018. – 115 p. -ISBN: 978-9975-3191-7-1.

Prezentul curs reflectă o scurtă incursiune în instituțiile de bază ale dreptului civil și este elaborată în conformitate cu programul de studiu al Facultății Protecție, Pază și Securitate al Universității de Stat de  Educație Fizică și Sport. Structura informației sub formă de scheme a fost generată de ideea formulării concise și logice a materialului, astfel încât studenții să poată obține aptitudini de a înțelege și însuși mai ușor această disciplină. Lucrul individual al studentului constituie în realizarea sarcinilor incluse în prezentul suport de curs, sub formă de completarea tabelelor soluționare de spețe,ș.a.

Chibac, Gheorghe, Robu, Oxana, Brumă, Sorin, Chibac, Natalia. Drept civil. Contracte şi succesiuni : Curs universitar. – Chișinău : [S.n.], 2019. – 471 p. – ISBN: 978-9975-146-39-5.

Scopul primordial al acestui manual este de a familiariza studenții de la facultățile de drept cu aspectele multilaterale și natura juridică ale contractelor civile reglementate, în primul rând, de Codul civil, cod bazat pe principii noi, progresiste, contemporane, ce corespund normele dreptului internațional. Autorii acestui curs universitar  au prezentat cartea în  34 capitole făcând o descriere detaliată a contractelor:  de vânzare-cumpărare, contractului de achiziții publice, contractul de schimb, contractul de donație, contractul de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață, contractul de împrumut, de locațiune, de arendă, încheiere a spațiului locative, contractul de leasing, contractul de comodat, contractul de concesiune, contractul  de prestări servicii, etc.

Dumitru, Ilie. Dreptul și economia turismului : analiza pluridisciplinară națională și internațională / Ilie Dumitru. – București : Universul Juridic, 2018. – 599 p. – ISBN: 978-606-39-0347-2.

Lucrarea va putea constitui un instrument de lucru util juriștilor, fie ei teoreticieni sau practicieni interesați de aceasta nouă ramură de drept, tuturor celor care se pregătesc sau deja activează în domeniul turismului (studenți ai facultăților economice de turism, manageri ori simpli lucrători în structuri de cazare turistică, în agenții de turism sau alte entități cu activitate în turism), dar și turiștilor înșiși. Studiul expune, explică și analizează cadrul normativ național aplicabil tuturor zonelor de activitate și problematicii care, în mod direct sau mijlocit, are implicații în sectorul turistic. Această analiză este completată cu soluții juridice adoptate de alte state ori asumate la nivel regional și internațional. Autorii încearcă prin această lucrare să structureze o atare disciplină de studiu în domeniul științelor juridice, și să ofere în acest fel un instrument de lucru pentru toți cei care studiază și/sau lucrează în domeniul turismului.

Gîsca, Veronica. Drept civil. Drepturile reale : curs universitar. – Chişinău : [S. n.], 2017 : Tipogr. „Elan Poligraf”. -196 p. – ISBN: 978-9975-66-553-7.

Lucrarea de față este realizată cu ultimele modificări ale actelor normative în domeniu, ce conține toate aspectele importante privind drepturile reale: analiza noțiunilor, caracterele, obiectul și subiectul, formele dreptului de proprietate, modalități specifice dreptului de proprietate, inclusive modurile de dobândire și încetare ale dreptului de proprietate. Obiectivele acestui curs universitar se întemeiază pe identificarea de bază și analiza instituțiilor juridice specific drepturilor reale și a formării gândirii juridice. Cursul universitar cuprinde atât explicațiile teoretice pentru facilitarea înțelegerii noțiunilor de bază, cât și pentru aplicarea lor în practică. Scopul lucrării se exprimă prin dezvoltarea generală și continuă atât a studenților dar și a practicienilor.

Iacub, Irina. Îndrumar metodic pentru studiu individual la disciplina Drept civil I : (Teoria generală a dreptului civil) / Irina Iacub. – Chișinău : [S.n.], 2020 : Tipogr. „Print-Caro”. – 45 p. – ISBN: 978-9975-56-794-7.

Studiul are menirea de a dezvolta competențe și abilități de aplicare a normelor juridice ce reglementează drepturile persoanelor nepatrimoniale, drepturile subiective civile, tipurile de raporturi juridice civile, modalități de apărare a drepturilor subiective civile, condițiile de valabilitate a actelor juridice civile, termenii și calcularea lor, prescripția extinctivă. Cunoștințele obținute în cadrul studiului sunt indispensabile celor care urmează să îmbrățișeze nobila profesie de jurist, întrucât ramura Dreptului civil este una fundamentală în sistemul de drept contemporan și constituie piatra de temelie a dreptului privat.

Iacub, Irina. Îndrumar metodic pentru studiu individual la disciplina Drept civil III / Irina Iacub : (Teoria generală a obligațiilor civile). – Chișinău : [S.n.], 2020 : Tipogr. „Print-Caro”. – 48 p.

Acest îndrumar are menirea de a ghida studenții în procesul de instruire și evaluare a rezultatelor obținute în urma studierii unității de curs. Are un rol deosebit pentru formarea unui jurist de carieră, mai ales prin faptul că contribuie substanțial la formarea unui sistem de gândire logico-juridică specific, în temeiul căruia orice jurist trebuie să se poată orienta în găsirea de soluții legale la diferite probleme de ordin juridic. Lucrarea are menirea de a dezvolta competențe și abilități de aplicare a normelor juridice ce reglementează raporturile juridice civile, de analiză și soluționare a unor probleme juridice contradictorii ce pot apărea în legătură cu exercitarea drepturilor subiective civile și aplicarea instituțiilor de drept.

Stoica, Adrian. Manual de drept civil : Teoria Generală a obligațiilor : Note de curs; Teste grilă : Curs universitar. – București : Universul Juridic, 2019. – 334 p. – ISBN: 978-606-39-0415-8.

În prezenta lucrare, autorii și-au propus sa trateze sumar, dar limpede, elementele fundamentale ale teoriei generale a obligațiilor, respectiv noțiunea de obligație civilă, sursele obligațiilor, executarea obligațiilor, transmisiunea și transformarea obligațiilor, stingerea lor, obligațiile afectate de modalități și obligații plurale, inclusiv garantarea obligațiilor. Manualul cuprinde și un consistent și extrem de util set de teste-grilă, grupate pe principalele instituții ale obligațiilor. Această lucrare prezintă o importanță fundamentală atât pentru cultura juridică minimă a oricărei persoane interesate de aceste fenomene, cât și cu precădere pentru studenții care doresc sa „performeze” în domeniul dreptului.

Tudorașcu, Miruna. Dreptul asupra moștenirii : Explicații teoretice și aspecte practice / Miruna Tudorașcu, Adam Drăgoi. – București : Pro Universitaria, 2019. – 243 p.

Scopul acestei lucrări tinde spre  asigurarea  unei  cunoașteri profunde  a  principalelor  instituții  juridice  care  marchează  dreptul  la  moștenire  în  țara  noastră,  de  către  fiecare  student  și  de  a-i  pune  la  dispoziție acestuia, un material teoretic care să îi folosească atât pentru asimilarea  cunoștințelor  în  timpul  studenției,  dar  și  ulterior,  după absolvire,  când  va  fi  în  situația  de  a  candida  pentru  accederea  în  profesiile ce solicită pregatire juridică de specialitate. Lucrarea este realizată  într-o  viziune  proprie,  axată pe recomandarea  asiduă și  permanentă  de  a  puncta  modul  în  care  sunt  evidentiate și analizate problemele juridice în diferite cursuri, monografii, tratate  aflate  în  circulație  sau  în  fonduri  documentare  ale  bibliotecilor,  făcând trimitere cât mai exactă la fiecare lucrare avută în vedere.

Olga Munteanu, șef sector BPD

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.