RĂSPUNDEREA ȘI RESPONSABILITATEA JURIDICĂ – GARANȚIE A DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR


Expoziție virtuală de carte BPD

1

    Suntem pe deplin responsabili de ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce devenim şi tot ceea ce reușim.

Peter ARNOLD, politician

    Libertatea fără responsabilitate nu poate exista, după cum responsabilitatea este ineficientă fără răspunderea juridică. Responsabilitatea și răspunderea juridică sunt inerente existenței Statului si Dreptului, atât pe plan intern,  cât și pe plan extern. Statul, în care nu funcționează instituțiile cu responsabilități și răspundere este condamnat la anarhie și la pieire, iar garantarea și ocrotirea drepturilor este formală.

   În orice Constituție, conceptele de garantare, ocrotire, asigurare sunt primordiale. Conform art. 12 din Declarația Drepturilor Omului si Cetățeanului (1789) – “garantarea drepturilor omului și ale cetățeanului necesită o forță publică, creată în avantajul tuturor și nu spre folosința proprie a celor căror ea le este încredințată”.

   Studierea instituțiilor responsabilității și răspunderii juridice este necesară și de mare actualitate.

AVORNIC, Gheorghe și Anastasia CATAN. Responsabilitatea reciprocă a personalității și a statului în politica juridică a republicii Moldova. Legea și viața, 2017, 2, 4-7. ISSN 1810-309X.

2

Responsabilitatea reciprocă a statului și a personalității este un principiu independent al statului de drept, care constă în distrugerea monopolului statului asupra puterii. Adevăratul stat de drept creează condiții pentru ca cetățenii să devină participanți activi la procesul politic, să consolideze caracteristica pozitivă a statalității și reducerea celei negative. Utilizarea coerciției trebuie să poarte caracter legal, să nu încalce măsura libertății individuale, să corespundă gravității infracțiunii.

BALTAG, Dumitru și Alexei GUȚU. Coliziunile dreptului în instituția răspunderii juridice. Ch.: ULIM, 2010. 152 p. ISBN 978-9975-101-37-0.

3

Lucrarea prezentă o analiză a unuia dintre cele mai răspândite defecte prezente în legislația Republicii Moldova – coliziunile juridice din instituția răspunderii juridice şi identificarea celor mai eficiente modalități de perfecționare a mecanismului de soluționare, elaborarea unui mecanism eficient de prevenire, eliminare şi depășire a lor.

Sunt investigate subiectele: instituția răspunderii juridice ca element constitutiv al sistemului de drept, coliziunile juridice, cauzele de apariție a coliziunilor juridice, căile şi metodele de prevenire, eliminare şi depășire a coliziunilor juridice etc. Coliziunile juridice sunt factori, care destabilizează şi împiedică funcționarea normală a sistemului de drept, influențând negativ asupra relaţiilor sociale pe care le reglementează şi a ordinii de drept. Lucrarea este un studiu complex în doctrina naţională, în baza viziunilor şi a concepţiilor existente în doctrina juridică, în baza legislaţiei în vigoare, în condiţiile realităţii sociale ale Republicii Moldova.

BALTAG, Dumitru și Geta-Cristina GHERNAJA. Responsabilitatea şi răspunderea juridică a judecătorilor în exercitarea justiţiei: teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice. Ch.: Centrul Editorial ULIM, 2012. 304 p. ISBN: 978-9975-101-85-1.

4

Lucrarea este dedicată în întregime realizării unui model teoretico-juridic al răspunderii juridice a judecătorului, adaptat la practica realizării acestuia în statul contemporan, studiului responsabilității juridice a judecătorilor în sistemul răspunderii juridice în general, în raport de particularitățile sale față de alte categorii profesionale.

Importanța lucrării este determinată de complexul de probleme practice şi aspecte teoretice cercetate, de tratarea problemelor teoretice în corelare cu soluțiile din jurisprudență, de trimiterile permanente la dreptul comparat, de observațiile critice punctuale sau de ansamblu, de conținutul concluziilor şi propunerilor de lege ferendă, în vederea perfecționării legislației în vigoare. Valoarea aplicativă – principiile şi concluziile formulate şi argumentate completează, dezvoltă şi concretizează în mare măsură unele compartimente din teoria generală a dreptului, din dreptul constituțional, dreptul civil, dreptul penal, dreptul muncii (disciplinar), de procedură penală, de procedură civilă, constituie o bază teoretică închegată pentru aprofundarea ulterioară a temei de față ori pentru cercetarea răspunderii juridice a altor persoane ce ocupă funcții publice cu un statut juridic aparte.

BALTAG, Dumitru. Teoria răspunderii și responsabilității juridice. Ch.: ULIM, 2007. 436 p. ISBN 978-9975-920-49-0.

5

Autorul  a abordat multidimensional noțiunea de răspundere și responsabilitate juridică – categorii fundamentale ale dreptului, scoțând în evidență momentele mai puțin studiate ale conținutului răspunderii juridice, aspectele ei metodologice, doctrinale și practice. Monografia conține propuneri și recomandări referitor la perfecționarea legislației naționale și îmbunătățirii practicii de aplicare a Dreptului.

BARAC, Lidia. Răspunderea și Responsabilitatea – garanții ale independenţei justiției. 

6

Autorul articolului pune accent pe rolul independenței judecătorilor, care nu este o prerogativă sau un privilegiu, în propriul lor interes, ci o condiție obligatorie pentru existenta statului de drept şi o garanție fundamentală a unui proces echitabil. Independentă şi responsabilitatea judecătorilor sunt valori, care se susțin şi se presupun reciproc, configurând statutul judecătorului.  Independența judecătorească consolidează justiția, ca valoare şi ca serviciu public.

BLOŞENCO, Andrei. Răspunderea civilă delictuală. Ch.: ARC, 2002. 308 p. ISBN 9975-61-207-3.

7

Un loc aparte în cadrul sistemelor juridice de ocrotire a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor îl ocupă și instituția răspunderii civile delictuale, care ocrotește cele mai importante drepturi civile absolute – dreptul la viață, sănătate, integritate corporală, dreptul de proprietate.

Instituția răspunderii civile dilectuale asigură repararea prejudiciului patrimonial și moral cauzat persoanei fizice sau celei juridice.

CORJ, Mihai. Sunt un simplu cetățean. Prin știință şi credință spre adevăr: Studiu complex privind normativitatea, interpretarea şi aplicarea dreptului / Mihai Ion Corj; AȘM, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice, Inst. de Creaţie Legislativă „Lex Scripta”. Ch., 2015. 964 p. ISBN 978-9975-53-562-5

8

Prin această lucrare autorul îndeamnă Cititorul să adopte o atitudine cetățenească pro activă față de tot ce are loc în jur, iar tineretul studios şi cadrele ştiinţifico-didactice să se angajeze în dezbateri științifice, privind problemele şi lacunele existente în procesul administrării treburilor publice şi să elaboreze propuneri pentru depășirea şi înlăturarea acestora. lucrarea se bazează pe un vast material bibliografic: acte normative oficiale, resurse doctrinare şi o listă relevantă de pagini web, care vor inspira cetăţeanul să persevereze în ale cunoaşterii.

MICU Victor. Răspunderea și responsabilitatea ca fenomen social. Legea și viața. 2017, 6, 36-38. ISSN 1810-309X.
9
Autorul a pus accentul pe esența și distincția dintre răspundere și responsabilitate, argumentând interdependența puternică dintre ele. Faptul, că aceste fenomene se succed, se conchide, că o atenție deosebită merită responsabilitatea juridică, în calitatea sa de factor de prevenire/evitare a răspunderii juridice.
TIMOFEI, Corina. Răspunderea penală pentru traficul de influenţă: Material didactico-şt.. Ch.: CEP USM, 2012. 322 p.  ISBN: 978-9975-71-281-1.

10

Lucrarea, reprezintă o contribuție considerabilă la cercetarea problemelor, privind răspunderea penală pentru infracțiunile de trafic de influență şi cumpărare de influentă. Problematica abordată în acest studiu este relativ nouă pentru știința juridică a Republicii Moldova, autorul realizând o investigație complexă a aspectelor teoretice şi practice ale subiectelor cuprinse în ea, acestea, fiind tratate de pe poziții calitativ noi, având la bază o consistentă argumentare.

TIPA, Ion. Răspunderea juridică a funcţionarilor publici şi a demnitarilor: Ghid metodic / AAP. Ch., 2015. 140 p. ISBN 978-9975-3019-4-7

11

Ghidul metodic vine în ajutorul masteranzilor în procesul de acumulare a cunoștințelor şi abilităților privind formele, principiile, regulile, măsurile şi mijloacele de prevenire şi combaterea ilegalităților, săvârșite de funcționari publici şi demnitari în timpul exercitării funcției sau mandatului, după caz.

ȚURCAN, Alexandru și Vladislav GRIBINCEA Răspunderea juridică a avocaților: îndrumar pentru avocați. 

12

Rolul avocaturii într-o societate este unul fundamental – de a face supremaţia legii efectivă, de a promova drepturile omului, de a-i ajuta pe cei defavorizaţi şi de a da voce celor care nu au o influenţă politică.

Răspunderea civilă a avocaţilor, ca formă a răspunderii juridice civile, reprezintă consecinţa juridică negativă pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către avocat a obligaţiilor profesionale faţă de client, exprimată prin necesitatea reparării prejudiciului cauzat clientului. În practica profesională pot fi întâlnite diferite exemple de neexecutare a obligaţiilor de către avocaţi, cum ar fi: Omiterea termenului procesual; Nerespectarea conflictului de interese; Nerespectarea clauzei de confidenţialitate; Necunoaşterea prevederii legale sau efectuarea unei cercetări juridice insuficiente; Acordarea unei consultaţii, care contravine prevederilor legii,  etc.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.