10 decembrie – Ziua internațională a Drepturilor Omului


Expoziție: cărți din colecția Bibliotecii Publice de Drept

Ziua internaţională a drepturilor omului este marcată în fiecare an pe 10 decembrie, ziua în care Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Belecciu, Ștefan. Protecția juridică a drepturilor omului în activitatea poliției : suport de curs / Ștefan Belecciu, Albert Antoci . – Chișinău : Cartea Militară, 2019 . – 180 p. 978-9975-3362-4-6

stel1

Reprezintă o finalitate de implementare a Proiectului „Legislația europeană privind drepturile omului pentru universitățile din Ucraina și Moldova” / European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW). Scopul proiectului este de a spori capacitatea Republicii Moldova în faţa provocărilor ce ţin de abordarea politicilor privind drepturile omului în conformitate cu standardele UE şi cu cele internaţionale, prin măsuri de consolidare a capacităţii organizaţionale şi instituţionale.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova : concluzii și recomandări / Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic, … . – Chişinău : S.n., 2017 . – 576 p. : tabele 978-9975-53-828-2

stel2

Prezentul comentariu este o reacție ajustată necesităților percepției dimensiunilor juridice și sociale ale Convenției. Ca și structură, comentariul respectă ordinea redacțională a Convenției europene, fiecare articol fiind cercetat în măsura în care a fost vizorul Curții cu ocazia vreunei cereri adresate contra Republicii Moldova. Prin urmare, în lucrare au fost comentate 196 de hotărâri și 40 de decizii adoptate de Curte până la data de 31 decembrie 2015. În egală măsură, în comentariu se regăsesc precedentele Curții Europene a Drepturilor Omului în privința altor state în măsura în care ele sunt pertinente contextului sau cu referire la acele articole din Convenție asupra cărora Curtea încă nu s-a pronunțat, în privința Moldovei. Cercetarea vizează un obiectiv preventiv pentru a evita o eventuală încălcare incompatibilă cu aquis-ul jurisprudențial al Curții și pentru a familiariza justițiarul moldav cu cele mai recente dezvoltări jurisprudențiale. Fiecare articol este prezentat, cu mici devieri, potrivit trilogiei: generalități, conținut și recomandări. Considerațiile generale cu care demarează fiecare articol îi precizează sfera de aplicabilitate, iar conținutul fiecăruia este determinat de natura încălcărilor admise de autoritățile naționale și constante de instanța de la Strasbourg. Conținutul fiecărui articol analizează hotărârile propriu-zise ale Curții Europene versus Republica Moldova. Autorii comentariului au punctat, în ce măsură, principiile generale dezvoltate de Curte pe marginea fiecărui articol au fost aplicabile unei spețe concrete contra Moldovei. Deoarece comentariul este destinat, în primul rând, judecătorilor moldoveni, acestea din urmă pot ușor să-și aroge aceste raționamente în hotărârile lor ulterioare cu sau fără trimitere la hotărârea Curții Europene. Totodată recomandările incluzând și funcționari publici în contextul îndeplinirii obligațiilor pozitive și negative ale statului. În cazul, când pe terenul anumitor articole comentate nu există vreo hotărâre a Curții ce vizează Moldova, recomandările au fost înlocuite de autori cu concluzii pertinente pentru a facilita comprehensiunea și pentru a păstra acest statu-quo în continuare. În cazul în care o hotărâre versus Moldova comportă multiple încălcări, autorii au avut grijă să reflecte compartimentat fiecare hotărâre în funcție de articolele cercetate. În final, autorii vă propun un indice tabelar în care sunt indicate, într-o formă comprimată, toate hotărârile Curții versus Moldova, analizate în lucrare, cu precizarea paginii din comentariu, unde sunt reflectate, precum și principalele criterii de identificare.

Cojocaru, Radion. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului penal : suport de curs / Radion Cojocaru, Iurie Larii . – Chișinău : Cartea Militară, 2019 . – 137 p. 978-9975-3362-8-4

stel3

 Prezentul suport de curs oferă poliţiştilor posibilitatea învăţării unor practici pozitive de administrare a justiției europene. Reprezintă o finalitate de implementare a Proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW) [Legea europeană a drepturilor omului pentru universităţile din Ucraina şi Moldova]. Scopul proiectului este de a spori capacitatea Repu­blicii Moldova în faţa provocărilor ce ţin de abordarea politicilor privind drepturile omului în conformitate cu standardele UE şi cu cele internaţionale, prin măsuri de consolidare a capacităţii organizaţionale şi instituţionale.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: cauze versus Republica Moldova : Compendiu / Mihai Poalelungi, Diana Sârcu Scobioală, Olga Dorul [et al.] ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – [Chişinău] : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 600 p. : tab.

Instituția Națională de Protecție a Drepturilor Omului din Moldova – 20 de ani . – Chișinău : S.n., 2018 . – 24 p., il.

Pavlencu, Mariana. Protecția juridică a persoanelor cu dizabilități împotriva discriminării : suport de curs / Mariana Pavelencu . – Chișinău : Cartea Militară, 2019 . – 273 p.   978-9975-3363-2-1

Abordarea prezentului subiect a fost condiţionată de im­portanţa crescândă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în edificarea regimurilor constituţionale autentice şi de necesitatea garantării acestor drepturi tuturor persoanelor fără nici o deosebi­re. Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale persoanelor cu dezabilități rămâne o problemă extrem de stringentă atât pentru comunitatea internaţională, cât şi pentru Republica Moldova.

stel6

Prezenta lucrare oferă o analiză de ansamblu a celor mai importante instrumente şi mecanisme de protecţie a drepturilor persoanelor cu dezabilități împotriva discriminării, dar mai impor­tant este faptul că poate servi drept suport practic persoanelor cu dezabilități în lupta cu tratamentele discriminatorii la care sunt su­puse cu regularitate.

Această lucrare va oferi o abordare de ansamblu a celor mai importante instrumente şi mecanisme cu atribuţii în domeniul protecţiei juridice a persoanelor cu dezabilități împotriva discrimi­nării atât la nivel internaţional, european, cât şi naţional, stabilindu-se că la acest nivel drepturile şi libertăţile persoanelor cu dezabilități sunt protejate prin două categorii de norme: de normele cuprinse în instrumentele universale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale din a doua categorie fac parte norme­le speciale de protecţie a drepturilor persoanelor cu dezabilități, cuprinse atât în instrumente universale, cât şi în instrumente de specialitate. Prezenta lucrare va constitui o contribuţie esenţială la completarea literaturii de specialitate, fiind în acelaşi timp şi o sursă de referinţă atât pentru teoreticieni, practicieni, specialişti din domeniul dreptului, cât şi din alte domenii adiacente. Totodată, prezenta cercetare poate servi ca suport metodic în elaborarea altor lucrări din acelaşi domeniu sau din domenii tangente.

Pisarenco, Olga. Procedura și practica Curții Europene a Drepturilor Omului : suport de curs / Olga Pisarenco . – Chișinău : Tehnica-UTM, 2017 . – 62 p.  978-9975-45-466-7

stel7

Suportul de curs la disciplina Proceduгa şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului tratează 5 teme de studiu, ce reflect particularităţile înaintării şi examinării de către instanţa europeană a cererilor de încălcare a drepturilor omului de către statele-parte la Convenţia europeană a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului.

 

Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 . – Chișinău : s.n., 2017 . – 304 p.   978-9975-66-566-7

stel8

Prezentul Raport include o evaluare de ansamblu a situaţiei cu privire la respecta-rea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2016, evidenţiază problemele majore din domeniu şi subliniază îngrijorările Avocaţilor Poporului referitoare la acestea. Se fac constatări şi recomandări, a căror implementare poate duce la îmbunătăţirea situaţiei în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Se concentrează pe câ­teva segmente-cheie, cum sunt: accesul la justiţie, libertatea de opinie şi de exprima­re, dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la protecţia socială, respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități, dreptul la un mediu ecologic sănătos. Un capitol aparte se referă la evoluţiile privind respectarea drepturilor copilului. Raportul conţine un compartiment cu privire la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană şi, pentru prima dată, unul privind respectarea drepturilor omului în Auto­nomia teritorial-administrativă Găgăuzia. Raportul mai cuprinde şi alte comparti­mente, în care sunt menţionate subiectele aflate în atenţia Avocaţilor Poporului.

Activitatea Avocatului Poporului este reliefată intr-un capitol distinct, care în­globează: date privind recepţionarea şi examinarea cererilor, contribuţia la îmbunătăţirea legislaţiei, promovarea drepturilor omului, comunicarea externă şi relaţiile internaţionale, managementul resurselor financiare şi al celor umane.

Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017 . – Chișinău : S.n., 2018 . – 447 p.      978-9975-4340-0-3

stel9

Prezentul Raport include o evaluare de ansamblu a situaţiei cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2017, evidenţiază problemele majore din domeniu şi subliniază îngrijorările Avocaţilor Poporului referitoare la acestea.

 

 

 

Rusu, Oleg. Resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare prin prisma standardelor în domeniul drepturilor omului : suport de curs / Oleg Rusu . – Chișinău : Cartea Militară, 2019 . – 283 p.

stel11

Prezentul suport de curs este orientat şi bazat pe legislația penală, procesual penală şi execuţional penală în vigoare, precum şi pe actele normative internaţionale în materie. El demonstrează, că executarea sancţiunilor penale este o problemă complexă şi diferenţiată, fiindcă sancțiunile după natura, conţinutul și rolul lor sunt diferite. Pedepsele în general sunt predominant coercitive şi educative, Menirea executării eficiente a sancţiunilor de drept penal are rolul de îmbunătăţire a metodelor de corijare şi reeducare a condamnaților, aduce la reintegrarea lor socială, precum şi la prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

În suportul de curs sânt analizate noţiunile generale privind resocializarea condamnaților la pedeapsa cu închisoare, evoluţia istorică a acestor relaţii și a reglementării lor. O deosebită importanţă o are studiul comparat asupra resocializării infractorilor, elucidarea problemelor ce ţin de realizarea măsurilor de resocializare penitenciară a condamnaților precum şi a relaţiilor privind asigurarea procesului de resocializare a persoanelor liberate din detenţie prin prisma drepturilor omului.

Prezentul suport de curs, prin abordarea, structurarea problematicii şi prin elementele noi pe care le conţine, constituie un îndrumar pentru studenți masteranzi și doctoranzi, precum și pentru funcţionarii cu atribuţii speciale în resocializarea persoanelor supuse pedepsei cu închisoare.

Report of the observance of human rights and freedoms in the Republic of Moldova in 2016 . – Chișinău : S.n., 2017 . – 156 p.

stel12

Prezentul Raport include o evaluare de ansamblu a situaţiei cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2016, evidenţiază problemele majore din domeniu şi subliniază îngrijorările Avocaţilor Poporului referitoare la acestea. Se fac constatări şi recomandări, a căror implementare poate duce la îmbunătăţirea situaţiei în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Se concentrează pe câteva segmente-cheie, cum sunt: accesul la justiţie, libertatea de opinie şi de exprima¬re, dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la protecţia socială, respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități, dreptul la un mediu ecologic sănătos. Un capitol aparte se referă la evoluţiile privind respectarea drepturilor copilului. Raportul conţine un compartiment cu privire la respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană şi, pentru prima dată, unul privind respectarea drepturilor omului în Autonomia teritorial-administrativă Găgăuzia. Raportul mai cuprinde şi alte compartimente, în care sunt menţionate subiectele aflate în atenţia Avocaţilor Poporului.

Activitatea Avocatului Poporului este reliefată intr-un capitol distinct, care înglobează: date privind recepţionarea şi examinarea cererilor, contribuţia la îmbunătăţirea legislaţiei, promovarea drepturilor omului, comunicarea externă şi relaţiile internaţionale, managementul resurselor financiare şi al celor umane.

Report on observance of human rights and freedoms in the Republic of Moldova in 2017 . – Chișinău : S.n., 2018 . – 95 p.

stel13

Prezentul Raport include o evaluare de ansamblu a situaţiei cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2017, evidenţiază problemele majore din domeniu şi subliniază îngrijorările Avocaţilor Poporului referitoare la acestea.

Şumilo, A. M. Rolul organizaţiilor neguvernamentale în domeniul formării şi dezvoltării drepturilor omului : (exemple de activism succesiv în domeniul protecţiei drepturilor omului) : Manual / A. M. Şumilo, N. I. Kravciuk ; Org. Obştească Ecologică Ucraineană „MAMA-86” (Ucraina), Org. Obştească „Centrul Republican „GUTTA-CLUB” (Rep. Moldova). – Chişinău : Cartea Militară, 2019 . – 228 p. 

„Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2018 ; Chişinău). Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale = State, security and human rights in condition of information society : Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, [13-14 decembrie 2018, Chişinău] / coord.: Rodica Ciobanu, Veronica Mocanu ; col. red.: Andrei Negru [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 . – 557 p. : fig., tab.  

Vieru, Vadim. Drepturile omului în activitatea poliţiei : Ghid succint / Vadim Vieru, Mihaela Botnarenco ; Inspectoratul General al Poliţiei. – Chişinău : Print-Caro, 2020. – 52 p. : fig. color, tab.

Consiliul Europei: fișe de informare cu privire la drepturile omului. Chișinău: Biroul de Informare al Consiliului Europei în RM, 2006;

Asociația „Promo-Lex”. Raport cu privire la situaţia drepturilor omului în Republica Moldova: Retrospectiva anului 2005. Chişinău: S.n., 2006;

Respectarea drepturilor omului în Republica Moldova: Studii sociologice. Chişinău: Epigraf, 2004;

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Manualul funcţionarului public în domeniul drepturilor omului. Chişinău: Arc, 2011;

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Manualul funcţionarului public în domeniul drepturilor omului. Ed. a 2-a rev. și adăug. Chişinău: Arc, 2015;

Racu, Sergiu; Grigoriu, Aurelia; Savciuc, Aliona. Drepturile omului şi problema dizabilităţilor : Reglementări internaţionale şi naţionale privind drepturile omului, destinat persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora: ghid. Chişinău: Cartier, 2011;

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Rukovodstvo po pravam čeloveka dlâ gosudarstvennyh služaŝih. Ed. a 2-a rev. și adăug. Chişinău: Arc, 2015.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.